รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ภรณี หลาวทอง
 
 
Poranee Laotong
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์   E-MAIL poranee11@hotmail.com  
  หน่วยงาน การจัดการ   FAX 044-153097  
  โทรศัพท์ 044-153097        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 12 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การวิจัยเชิงบูรณาการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถผู้นำชุมชน เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ----- The Integrated Research of Community Leaders Competency Development in Applying Sufficiency Economy Theory in the Management Process
2557
30 กันยายน 2558
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การพัฒนาสมรรถนะของผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดสุรินทร์ ----- The Development of Competency Community Leaders in Managing the Community Economic in Surin Province
2557
30 กันยายน 2558
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
การพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ -----
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
4
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ ในระดับปริญญาตรี -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกับการสอนปกติ : กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ -----
2554
30 กันยายน 2554
อยู่ระหว่างดำเนินการ
6
การประยุกต์คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ----- The Applicability of the Royal Sufficiency Economy Small and Medium Entrepreneurial Characteristics for New Entrepreneur Creation
2554
30 กันยายน 2554
อยู่ระหว่างดำเนินการ
7
โครงการประยุกต์คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ -----
2554
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
8
โครงการการศึกษาและพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียวิชาการจัดการสำนักงานสำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ -----
2553
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
9
การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของอาจารย์ผู้สอน สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ----- A Development of Competency in Information and Communication Technology (ICT) of Teachers in Rajamangala University of Technology Isan.
2553
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
10
การพัฒนาสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์ผู้สอนสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
11
โครงการศึกษาปัญหาการส่งนักศึกษาออกฝึกงานในสถานประกอบการของคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ -----
2552
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
12
โครงการปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกงานภายนอกของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนำร่องแบบบูรณาการ กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ ----- Praticipatory Action Research for Making the Integrative Network of Small and Micro Community Entrepreneur : A case study of Cloth and Dressing Product Group in the Local level of Surin Province
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
2
ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
โครงการการประยุกต์หลักการจัดการธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ----- THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SERVICE MODEL INSTRUCTION TO ENHANCE PUBLIC CONSCIOUSNESS ON SUFFICIENCY ECONOMY FOR BACHELOR STUDENTS
2554
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
5
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มทอผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
6
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีไทยสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ----- A Curriculum Development on Thai way of life Sufficiency Economy Life and living on Course for Rajamagala University of Technology Isan, Surin Campus Students.
2553
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
7
ปัจจัยเชิงสาเหตุของผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ----- Causal Factors of Productivity of Teachers in Rajamangala University of Technology
2553
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
8
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มทอผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ ----- The Potential Development of Community Business on Sufficiency Economic of Thai-Silk in Surin Province
2552
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
9
โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบ Real - Time Messaging Protocol วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ----- Development on Learning via Real-Time Messaging Protocol System Program on Introduction to Computer Package and Application for Bachelor Degree Students of Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 3 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การพัฒนาสมรรถนะของผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดสุรินทร์ ----- The Development of Competency Community Leaders in Managing the Community Economic in Surin Province
2557
30 กันยายน 2558
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การพัฒนาสมรรถนะของผู้นำชุมชน ในการบริหารจัดการสังคม วัฒนธรรม และ การท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ----- The Development of Competency Leaders in Managing the Society Culture and Traveling toward Sustainability Collaboration with Creative Economy System
2557
30 กันยายน 2558
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
การพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของผู้นำชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ----- The Development of Information and Communication Technology Competency of Local Leaders in the Province of Surin
2557
30 กันยายน 2558
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com