รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์
 
 
Mr.Suthisak Kaewkamcharn
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7   E-MAIL pluakk@hotmail.com  
  หน่วยงาน สัตวศาสตร์   FAX 044 - 153064  
  โทรศัพท์ 044 – 153062        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 4 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการเลี้ยงช้างของหมอช้างและควาญช้างในประเทศไทย ชุดโครงการ ----- Conservative of Wisdom for Elephant Rearing by Mahout In Thailand.
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
2
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการเลี้ยงช้างของหมอช้างและควาญช้างใน ประเทศไทย ----- Conservative of Wisdom for Elephants Rearing by Mahout In Thailand.
2556
30 กันยายน 2558
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการเลี้ยงช้างของหมอช้างและควาญช้างในประเทศไทย ----- Conservative of Wisdom for Elephants Rearing by Mahout in Thailand.
2554
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
โครงการใช้พืชอาหารสัตว์หมักเลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์ -----
2552
0000-00-00
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
โครงการการปนเปื้อนแคมไพโลแบคเตอร์ในกระบวนการผลิตสุกรแบบอินทรีย์ -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
โครงการการใช้พืชตระกูลถั่วยืนต้น วัสดุในท้องถิ่น และใบพืชปุ๋ยสดเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 6 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
ภูมิปัญญาการฝึกสอนและการเลี้ยงช้างของหมอช้างและควาญช้าง ในประเทศไทย ----- The Wisdom of Mahout for Elephants Training and Rearing in Thailand.
2557
30 กันยายน 2558
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
ภูมิปัญญาพืชอาหารและสมุนไพรช้างของหมอช้างและควาญช้าง ในประเทศไทย ----- The Wisdom of Elephants Florae Feed and Elephants Herb Feed of Mahout in Thailand.
2557
30 กันยายน 2558
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับช้างของหมอช้างและควาญช้าง ในประเทศไทย ----- The Wisdom of Rituals and Believes of Elephant and Mahouts in Thailand.
2557
30 กันยายน 2558
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
โครงการย่อยที่ 3 ภูมิปัญญาการฝึกสอนช้างและเลี้ยงช้างของหมอช้างและควาญช้างในประเทศไทย ----- The Wisdom of Rituals and Believes of Elephants and Mahouts in Thailand
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
5
โครงการย่อยที่ 1 โครงการภูมิปัญญาการฝึกสอนช้าง และเลี้ยงช้างของหมอช้างและควาญช้างในประเทศไทย ----- The Wisdom of Mahout for Elephant Training and Rearing in Thailand
2554
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
6
โครงการย่อยที่ 3 โครงการพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับช้างของหมอช้างและควาญช้างในประเทศไทย -----
2554
0000-00-00
แล้วเสร็จ
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com