รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์
 
 
namphon pipatpaibun
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์   E-MAIL pipatpaiboon@hotmail.com  
  หน่วยงาน วิศวกรรมเครื่องกล   FAX 042-771393  
  โทรศัพท์ 042-771391        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 2 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การประยุกต์ใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความร้อนชนิดสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับสำหรับเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ----- Application of Closed-loop Oscillating Heat-pipe (CLOHP/CV) Heat Exchanger for Solar Dryer
2556
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยแบบเทอร์โมไซฟอน -----
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
วิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพารา ----- Technology transfer to manufacturing biodiesel from rubber seed
2556
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com