รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
วิรัตน์ หวังเขื่อนกลาง
 
 
veerat wangkheuoenklang
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL  
  หน่วยงาน   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 4 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
เครื่องโรยปุ๋ยคอกบนจอบหมุน -----
2554
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อการสอนเรื่องความปลอดภัยในการใช้โรงงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิชาการปฏิบัติงานในโรงงาน (Workshop practices) -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
3
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องล้างพร้อมหั่นมันเส้นสะอาดสำหรับชุมชน -----
2553
0000-00-00
แล้วเสร็จ
4
โครงการเครื่องหั่นชิ้นมันเส้นแบบใบมีดหมุน ----- ACassava Chipper Rotary Machine
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
โครงการอุปกรณ์สับย่อยตอซังข้าว ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การศึกษาแนวทางในการพัฒนากระบวนการคัดแยกเมล็ดพันธุ์แตงโมของกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกล่าม ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 1 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการย่อยที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 -----
2552
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com