รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
อาภาภรณ์ จอมหล้าพีรติกุล
 
 
arpaporn jomlapeeratikul
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL  
  หน่วยงาน วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวฯ   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 1 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การจำลองการอบแห้งของเครื่องอบแห้งแบบถาดโดยใช้การคำนวณทางพลศาสตร์ของไหล -----
2554
7 มีนาคม 2556
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การพัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้ คาร์บอนไดออกไซด์เหลว เพื่อรักษาคุณภาพและลดภาวะโลกร้อน ----- The Development of Volatile Oil Extracting Equipment using liquid Cabondioxide for Good Quality of Volatile Oil and Reducing of Global Warming)
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
2
การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปพริกประหยัดพลังงานระดับวิสาหกิจชุมชน ----- (The Research, Development and Energy Saving Technology Transfer of Chilli Processing for the Small and Micro Community Enterprise)
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com