รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
รัตนา สุมขุนทด
 
 
ratana sumkhunthod
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์   E-MAIL iamnoonoi@yahoo.com  
  หน่วยงาน ระบบสารสนเทศ   FAX 044-153097  
  โทรศัพท์ 044-153097        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 3 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
ความตระหนักรู้และยอกมรับการมีวินัยในการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนในจังหวัดสุรินทร์ -----
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
2
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่องวินัยในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่องศีลห้า เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรมและความสุข -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจ ศัพท์เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาระบบสารสนเทศคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ -----
2554
30 กันยายน 2554
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com