รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
สายันต์ โพธิ์เกตุ
 
 
Mr.Sayan Phokate
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์ระดับ7   E-MAIL sykphoate@hotmail.com  
  หน่วยงาน ฟิสิกส์ประยุกต์   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 6 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการการประมาณค่าปริมาณโอโซนรวมจากข้อมูลภูมิอากาศของประเทศไทย ----- -
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
ผลการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่มีต่อความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ ----- -
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
รูปแบบการเรียนบนเครือข่ายวิชาฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ----- Web-based Learning Model of Physics Subject for Higher Education Students
2555
6 สิงหาคม 2556
แล้วเสร็จ
4
โครงการการคำนวณสัมประสิทธิ์การดูดกลืนและการกระเจิงรังสีดวงอาทิตย์ของฝุ่นละอองในบรรยากาศ -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
5
โครงการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร ในจังหวัดขอนแก่น -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
6
การศึกษาสภาพขุ่นมัวของบรรยากาศในจังหวัดขอนแก่น -----
2550
0000-00-00
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เสียง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จากการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ ----- -
2557
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 1 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
แบบจำลองความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ที่เข้ามายังบรรยากาศ ----- -
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com