รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
สายัญ พันธ์สมบูรณ์
 
 
SAYUN PHANSOMBOON
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์   E-MAIL Sayun_9@hotmail.com  
  หน่วยงาน เทคโนโลยีการผลิตพืช   FAX 043812972  
  โทรศัพท์ 043811128        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 6 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การวิจัยและพัฒนากระบวนการย้อมเส้นไหมด้วยผงสีธรรมชาติ ----- Research and Development Dying Silk Yarn with Natural dyes Powder
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
2
การเตรียมแผ่นฟิล์มสปาจากยางพารา ----- Preparation Film Spa from Para rubber (Hevea Brasiliensis)
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
3
การวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพาราคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ -----
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
4
การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติเพื่อยกระดับคุณค่าของผ้าทอบ้านโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
5
กระบวนการย้อมเส้นไหมด้วยผงสีธรรมชาติจากครั่ง และขมิ้นชัน กลุ่มผู้ผลิตแพรวาบ้านสิงห์สะอาด และบ้านโพนแพง จังหวัดกาฬสินธุ์ -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
6
การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติเพื่อยกระดับคุณค่าของผ้าทอบ้านโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ -----
2552
9 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การหาปริมาณของแข็งทั้งหมด ปริมาณเนื้อยางแห้ง และปริมาณโปรตีนด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด ----- Determination of total solids dry rubber content : DRGand Protein Content Near Infrared Reflectance Spectroscopy Technique
2556
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
นาโนเอนแคปซูเลชัน และการปลดปล่อยแบบควบคุมของสารเคอร์คูมินอยด์ด้วยไคโทซาน ----- nanoencapsulation and controlled release of curcuminoid by chitosan
2555
0000-00-00
ยกเลิกโครงการ (ระบุหมายเหตุ)
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com