รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ปาริชาติ กินรี
 
 
Parichat Kinnaree
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL Kparich9@hotmail.com  
  หน่วยงาน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   FAX 043236063 ต่อ 14  
  โทรศัพท์ 043236063        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 1 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
ชุดทดลองวงจรเสมือนดิจิตอลลอจิก ----- Digital Training Emulator Board
2554
7 มีนาคม 2556
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
โครงการวิจัยระบบปรับอากาศด้วยความเย็นใต้พิภพควบคุมอย่างอัตโนมัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การพัฒนาแว่นตาระบบอัลตราโซนิกสำหรับคนตาบอด -----
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
3
โครงการการศึกษาวิธีการออกแบบ Microcontroller บน FPGA -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
4
โครงการระบบสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยกล่องเก็บข้อมูลภาพอย่างจำกัดสิทธิ์ ----- Safe Access System With Authorization LearningBox
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
5
โครงการเครื่องวัดและวัดบันทึกความเร็วลม -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com