รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
สุจิตรา เจาะจง
 
 
Sujitar josjong
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์   E-MAIL  
  หน่วยงาน   FAX 042771460  
  โทรศัพท์ 042771460        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 0 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การสำรวจและรวบรวมความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช ใน Genus Antidesma เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาใช้ประโยชน์ต่อไป ----- Antidesma spp. Germplasm Collection and Genetic diversity database for product development
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การสำรวจและรวบรวมความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชใน Genus Antidesma เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาใช้ประโยชน์ต่อไป ----- Antidesma spp. Germplasm Collection and Genetic diversity database for product development
2554
22 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com