รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
อรอนงค์ พวงชมภู
 
 
Miss. Onanong Poungchompu
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 6   E-MAIL  
  หน่วยงาน สัตวศาสตร์ (Animal Science)   FAX 042-771460  
  โทรศัพท์ 042-771460        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 4 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การเสริมแคลเซียมโซปในสูตรอาหารข้นสำเร็จรูปต่อการขุนโคหย่านมเพศผู้และการพัฒนาเทคนิค NIRs เพื่อการประเมินคุณภาพเนื้อ ----- Supplementation of calcium soap in concentrate on fattening dairy male calve and development of Near Infrared Spectroscopy measurement for meat quality
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
2
การพัฒนาการใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้(NIRS) เพื่อการวัดค่าองค์ประกอบทางเคมี กรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว และกรดอะมิโน ในน้ำนมดิบอย่างรวดเร็วและไม่ทำลาย -----
2555
18 มีนาคม 2556
แล้วเสร็จ
3
การพัฒนาแคลเซี่ยมโซป เพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริม กรดไขมันไม่อิ่มตัว โปรตีนและวิตามินอีสำหรับโคนม ----- Development of calcium soap for dietary supplemented of unsaturated fatty acid protein and vitamin E in dairy cow
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
4
การใช้เทคนิค NIR spectroscopy เพื่อใช้ในการประเมินค่ากรดไขมันระเหยง่ายของของเหลวในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอื้อง -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
ผลของการเสริมแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงต่อความสามารถในการย่อยได้ของโภชนะในกระเพาะรูเมนโดยวิะีถุงไนลอน ----- -
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การพัฒนาสารสกัด 1-deoxynojirimycin (DNJ) จากใบหม่อนและหนอนไหมเพื่อใช้เป็น อาหารเสริมเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ----- Development of high 1-deoxynojirimycin (DNJ) extract from mulberry leaves and silk worm as functional food for lower postprandial glucose
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้(NIRS) เพื่อการวัดค่ายาปฏิชีวนะอ๊อกโซลินิค แอซิก และ คลอแรมฟินิคอลในเนื้อปลานิลอย่างรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่าง ----- Development and Training of Near Infrared Spectroscopy for nondestructive and rapidly measurement of oxolinic acid and chloramfinical in Tilapia
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
การพัฒนาการใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้(NIRS) เพื่อการวัดค่ายาปฏิชีวนะอ๊อกซี่เตตตร้าซัยคลินในเนื้อปลานิลอย่างรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่าง ----- Development of Near Infrared Spectroscopy for nondestructive and rapidly measurement of oxytetracyclin in Tilapia
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
5
การเพิ่มคุณภาพของฟางข้าวด้วยยูเรีย น้ำหมักชีวภาพจากฝักจามจุรี ต่อระดับของอะฟลาทอกซิน B1 (AFB1)ในอาหาร และต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตในโคเนื้อ ----- Enhancing quality of ricestraw by treated with urea and bio-fermented juice with Saman pods on AflatoxinB1 (AFB1) in feeds and growth performance of beef cattle
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
6
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของมันเส้นเป็นแหล่งพลังงานในอาหารโค ----- Improvement of cassava chips utilization in cattle ration
2553
31 มีนาคม 2554
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com