รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว
 
 
Mrs. Paiwon Payakaew (Srenanul)
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์   E-MAIL  
  หน่วยงาน สัตวศาสตร์ (Animal Science)   FAX (042)771460  
  โทรศัพท์ (042) 771460,771818        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 1 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
อิทธิพลของวิธีการสกัดไขมันกระบกในอาหารต่อปริมาณน้ำนม องค์ประกอบทางเคมีและกรดไขมันในน้ำนมของโคนม ----- Effect of Krabok oil extraction methods on milk production, compositions and fatty acids in milk of dairy cows.
2554
22 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การใช้แก่นตะวันเพื่อเป็นสารทดแทนยาปฏิชีวนะในอาหารโคนม ----- Utilization of Kaentawan as antibiotic substitute substance in dairy diets
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
2
การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้กากมะเขือเทศใน อาหารสำหรับโครีดนม สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ----- Research transferring on Utilization of Dried Tomato Pomace in Ration for Dairy Cows For Dairy Farmer in Warichaphum District, Sakon Nakhon Province
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
3
โครงการการใช้แก่นตะวันเพื่อเป็นสารทดแทนยาปฏิชีวนะในอาหารโคนม ----- Utilization of Kaentawan as antibiotic substitute substance in dairy diets
2555
0000-00-00
แล้วเสร็จ
4
โครงการการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้กากมะเขือเทศใน อาหารสำหรับโครีดนม สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ----- Research transferring on Utilization of Dried Tomato Pomace in Ration for Dairy Cows For Dairy Farmer in Warichaphum District, Sakon Nakhon Province
2555
0000-00-00
แล้วเสร็จ
5
การศึกษาการปรับเปลี่ยนอาหาร เพื่อเพิ่มปริมาณกรดลิโนลิอิคในเนื้อของแพะเนื้อ ----- Dietary Manipulation to increase conjugated linoleic acid (CLA) in meat goats
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
6
การศึกษาการปรับปรุงอาหารผสมสำเร็จด้วยวิธีการหมัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของโคนม ----- Improving the total mixed ration by fermentation to enhance the productive and reproductive efficiency of dairy cows
2553
31 มีนาคม 2554
แล้วเสร็จ
7
การศึกษาการปรับเปลี่ยนอาหาร เพื่อเพิ่มปริมาณกรดลิโนลิอิคในเนื้อของแพะเนื้อ ----- Dietary Manipulation to increase conjugated linoleic acid (CLA) in meat goats
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
8
อิทธิพลของแหล่งไขมันในอาหารผสมครบส่วนต่อองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนม กรดลิโนเลอิกชนิด คอนจูเกตในน้ำนม และจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนในโคนม ----- Influence of fat sources in total mixed ration (TMR) on milk chemical composition, Conjugated linoleic acid in milk and rumen microorganisms in dairy cows.
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com