รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ประพันธ์พงษ์ สมศิลา
 
 
Praphanpong Somsila
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL  
  หน่วยงาน วิศวกรรมเครื่องกล   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 3 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศและปรับอากาศภายในบ้านอยู่อาศัยสำหรับฤดูร้อนและฤดูหนาวโดยใช้ปล่องความร้อน ----- Ventilation efficiency increasing of dwelling in summer and winter using solar chimney
2557
30 กันยายน 2558
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพเครื่องทำน้่ำร้อนแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก -----
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
3
โครงการการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพปล่องความร้อน -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงอบแห้งยางพาราพลักงงานแสงอาทิตย์และชีวมวล ----- Efficiency enhancement of Para rubber drying chamber using solar energy and biomass
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
2
โครงการอนุรักษ์พลังงานด้วยการลดความร้อนในหลังคาที่ถ่ายเทลงพื้นที่ใช้งานด้านล่างเพื่อสรุปแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใช้สอยอาคาร ----- Energy Conservation by Heat Reduction from Roofing to Interior Space for Renovation Guidelines to Enhance its Functional Quality
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com