รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ชเวง สารคล่อง
 
 
Chaweng Sarnkhlong
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   E-MAIL chaweng60@hotmail.com  
  หน่วยงาน   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 2 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
กลยุทธิ์การลดจำนวนวันท้องว่างหลังคลอดในแม่กระบือปลักไทยโดยอาศัยการหย่านมลูกให้เร็วขึ้น ----- The Strategy in Decreasing Days Open in the Postpartum Thai Swamp Buffalo Cows by Early Weaning
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
ผลของอายุและน้ำหนักตัวเมื่อเข้าผสมพันธุ์ครั้งแรกต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของสุกรสาวพื้นเมือง ในภาคตะวันออกเฉียง เหนือของประเทศไทย ----- Effect of Age and body weight at First Mating on Subsequence Reproductive Performance and Economic Return of Native Gilts in the North-East of Thailand
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การพัฒนาการใช้สารสกัด Tumeric oleoresin เพื่อผลิตเนื้อไก่ไขมันต่ำ ----- Development of usingTumeric Oleoresin for producing low fat chicken meat
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การเพิ่มคุณภาพของฟางข้าวด้วยยูเรีย น้ำหมักชีวภาพจากฝักจามจุรี ต่อระดับของอะฟลาทอกซิน B1 (AFB1)ในอาหาร และต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตในโคเนื้อ ----- Enhancing quality of ricestraw by treated with urea and bio-fermented juice with Saman pods on AflatoxinB1 (AFB1) in feeds and growth performance of beef cattle
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
3
การเสริมแคลเซียมโซปในสูตรอาหารข้นสำเร็จรูปต่อการขุนโคหย่านมเพศผู้และการพัฒนาเทคนิค NIRs เพื่อการประเมินคุณภาพเนื้อ ----- Supplementation of calcium soap in concentrate on fattening dairy male calve and development of Near Infrared Spectroscopy measurement for meat quality
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
4
ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองในรูปแบบการให้อาหารที่แตกต่างกันในเขตจังหวัดสกลนคร ----- The Economic Cost and Profit in Rearing Native Pigs under the Different Feeding Patterns in Sakon Nakhon Province
2555
22 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 2 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการย่อยที่ 5 ผลของระดับไรน้ำนางฟ้าในอาหารไข่ไก่ต่อสมรรถภาพการผลิตระดับ คอเลสเตอรอลองค์ประกอบกรดไขมันและสีไข่แดง ----- Effect of Fairy shrimps in layers diet on production performance, cholesterol concentration, fatty acid composition and yolk color of egg
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
โครงการย่อยที่ 7 การสกัดแอสตาแซนทินและแคโรทีนอยด์จากไรน้ำนางฟ้าใช้ในอุตสาหกรรม ----- Extraction of Astaxanthin and Carotenoids from Fairy Shrimp for Industry.
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com