รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
นนทศักดิ์ เปี่ยมผล
 
 
Nontasak Piumpol
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 7   E-MAIL nontasakp@yahoo.com  
  หน่วยงาน เทคโนโลยีการผลิตสัตว์   FAX 043811128  
  โทรศัพท์ 043811128        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 1 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การใช้มันเส้น (หัวมันสำปะหลังสับแห้ง) และพืชอาหารสัตว์หมักเชื้อจุลินทรีย์เป็นสารเสริมโค -----
2552
21 ธันวาคม 2555
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การแปรรูปหัวมันสดเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ----- Improvement of fresh cassava root as protein sources in ruminant diet.
2557
0000-00-00
ยกเลิกโครงการ (ระบุหมายเหตุ)
2
ผลของการใช้สารเสริมชีวนะทดแทนยาปฏิชีวนะในสูตรอาหารสุกรหย่านม ----- Effect of Probiotic Supplementation as Antibiotic Alternative in Weaning Pig Diets
2556
5 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
3
การแปรรูปหัวมันสดเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ----- Improvement of fresh cassava root as protein sources in ruminant diet.
2556
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
4
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากมันเส้นและยูเรียในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ----- Improvement of cassava chip utilization and urea in ruminant diet
2555
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
5
การแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในโคเนื้อระยะแรกคลอดเชิงบูรณาการของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ----- Integrated resolving problems in postpartum beef cattle infertility of member in northeast of Thailand
2553
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 2 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการย่อยที่ 4 การใช้มันหัวสำปะหลังสดร่วมกับเศษเหลือทางการเกษตรภายในท้องถิ่นหมักเชื้อจุลินทรีย์เพื่อเป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงโคเนื้อและโคนม ----- Fresh cassava tuber and crop residual mixed fermentation by microbial as complete feed in beef and dairy cattle
2554
10 ตุลาคม 2555
แล้วเสร็จ
2
โครงการย่อยที่ 5 การใช้หัวมันสำปะหลังสดร่วมกับเศษเหลือทางการเกษตรภายในท้องถิ่นหมักเชื้อจุลินทรีย์เพื่อเป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับโคเนื้อและโคนม ----- Fresh cassava tuber and crop residual mixed fermentation by microbial as complete feed in beef and dairy cattle
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com