รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
สุริยา อุดด้วง
 
 
Suriya Utduang
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL  
  หน่วยงาน   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 0 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
โครงการเจริญเติบโต ผลผลิต และผลตอบแทนการเลี้ยงสัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจด้วยเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ ----- Growth performance, production and benefit cost ratio of major economical aquatic animals, feeding with automatic feeders
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
2
โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายของประชากรปลาและการจัดการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ชุ่มน้ำลำปลายมาศ ----- Fish Diversity and Effecting Factors on Fish Distributions and co-management in Lam Pai Mat wetland
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
3
โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรประมงและการจัดการแบบการมีส่วนร่วมในพื้นที่ชุ่มน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดและอ่างเก็บน้ำสนามบินเก่า -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรประมงและการจัดการแบบการ มีส่วนร่วมในพื้นที่ชุ่มน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดและอ่างเก็บน้ำสนามบินเก่า ----- Biodiversity of fisheries resource and co-management in wetland at Huytalad and Sanambinkao Reservoirs
2554
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com