รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
สุดารัตน์ สกุลคู
 
 
Sudarat Sakunkhu
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 7   E-MAIL Sudarat.sa@rmuti.ac.th  
  หน่วยงาน   FAX 042-770460  
  โทรศัพท์ 042771060 ,042771818        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 12 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การถอดบทเรียนการปลูก และดูแลรักษาหมากเม่า เพื่อการผลิตวัตถุดิบหมากเม่าอย่างมีคุณภาพ ----- The Best Cultural Practice of Mao (Antidesma spp ) from Mao Party Network Lesion Learn
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การถอดบทเรียนการปลูก และดูแลรักษาหมากเม่า เพื่อการผลิตวัตถุดิบหมากเม่าอย่างมีคุณภาพ ----- The Best Cultural Practice of Mao (Antidesma spp ) from Mao Party Network Lesion Learn
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
3
การสำรวจและรวบรวมความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช ใน Genus Antidesma เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาใช้ประโยชน์ต่อไป ----- Antidesma spp. Germplasm Collection and Genetic diversity database for product development
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
โครงการสร้างถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใหม่จากการผสมข้ามชนิดระหว่างถั่ว Centrosema pascourum cv. Cavalcade กับ Centrosema macrocarpum และ Centrosema pubescens -----
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
5
การสำรวจและรวบรวมความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชใน Genus Antidesma เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาใช้ประโยชน์ต่อไป ----- Antidesma spp. Germplasm Collection and Genetic diversity database for product development
2554
22 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
6
การสร้างถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใหม่จากการผสมข้ามชนิดระหว่างถั่ว Centrosema pascourum cv. Cavalcade กับ Centrosema macrocarpum และ Centrosema pubescens ----- Interspecific Breeding of Controsema pascuorum Cv.Cavalcade withCentrosema macrocarpum and Centrosema pubescens
2553
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
7
การศึกษาคุณลักษณะประจำพันธุ์ของเม่าเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางพันธุกรรมของเม่า ----- Varietal characteristics of Mao(Anidesma spp.) for product development
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
8
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจากวัตถุดิบเม่าที่มีคุณาพและปลอดภัยจากสวนสู่ผลิตภัณฑ์ -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
9
โครงการสร้างถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใหม่จากการผสมข้ามชนิดระหว่างถั่ว Centrosema pascourum cv. Cavalcade กับ Centrosema macrocarpum และ Centrosema pubescens ----- Interspecific Breeding of Controsema pascuorum Cv.Cavalcade withCentrosema macrocarpum and Centrosema pubescens
2552
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
10
การศึกษาคุณลักษณะประจำพันธุ์ของเม่าเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางพันธุกรรมของเม่า ----- Varietal characteristics of Mao(Anidesma spp.) for product development
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
11
โครงการสร้างถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใหม่จากการผสมข้ามชนิดระหว่างถั่ว Centrosema pascourum cv. Cavalcade กับ Centrosema macrocarpum และ Centrosema pubescens -----
2551
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
12
โครงการสร้างถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใหม่จากการผสมข้ามชนิดระหว่างถั่ว Centrosema pascourum cv. Cavalcade กับ Centrosema macrocarpum และ Centrosema pubescens -----
2550
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกกรุงเขมาเชิงธุรกิจ ----- Feasibility Study of Cissampelos parreira Linn. for Business
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การอนุรักษ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะคร้อ ----- Thakraw (Schleichere oleosa (Lour.) Oken)) Conservation and Product development.
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
รูปแบบการใช้ประโยชน์จากสบู่ดำในชุมชน ----- Model of Jatropha (Jatropha aurcas linn) Utilisation in Local Community
2556
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
โครงการการหาปริมาณแอนโทไซยานินและค่าสีในน้ำคั้นสดและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากพืชเมืองร้อนที่มีสีม่วงโดยไม่ทำลายด้วยเทคนิค FT-NIRs ----- Determination of anthocyanin content and color of fresh juices and beverage products from tropical purple plants by FT-NIR spectroscopy technique
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
5
การพัฒนาแผนกลยุทธ์หมากเม่าในจังหวัดสกลนคร ----- Development of Strategic Plan for Mak Mao in Sakonnakhon.
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
6
การประยุกต์ใช้เพคตินจากใบเครือหมาน้อยสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารจากเม่าหลวง ----- Application of pectin from Krueo Ma Noy (Cissampelos pareira linn var. hersuta (Buch.ex.DC.) Ferman) leaves for food products from Mao Luang
2554
22 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
7
การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำเพื่อการเพิ่มผลผลิต ----- Physic Nut Improvement for High Yield
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
8
โครงการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำเพื่อการเพิ่มผลผลิต -----
2552
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
9
โครงการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำเพื่อการเพิ่มผลผลิต -----
2551
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 2 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม ของตะคร้อ(Schleichere oleosa (Lour.) Oken )) เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ----- Study on Genetical Diversity of Thakaw (Schleichere oleosa (Lour.) Oken) for Conservation and Products Development
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
โครงการย่อยที่ 4 โครงการหาเครื่องหมายพันธุกรรม (DNA marker) ของลักษณะที่ควมคุมปริมาณ antioxidants ในเม่าต่างสายพันธุ์ ----- DNA Marker for Antioxidants Quantity in Mao varieties ( Antidesma. spp. )
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com