รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
เสมอใจ บุรีนอก
 
 
Miss. Smerjai Bureenok
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 6   E-MAIL s_burenok@yahoo.com  
  หน่วยงาน สัตวศาสตร์ (Animal Science)   FAX (042)771460  
  โทรศัพท์ (042) 771460,771818        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 8 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการผลของการใช้หญ้าเนเปียร์หมักร่วมกับถั่วท่าพระสไตโลหมักที่ระดับอาหารข้นต่างกันต่อคุณภาพและผลผลิตน้ำนมในโคนม ----- -
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
ผลของการใช้หญ้าและถั่วพืชอาหารสัตว์หมักที่ระดับอาหารข้นต่างกันต่อคุณภาพและผลผลิตน้ำนมในโคนม ----- Effects of grass and legume silages with different levels of concentrate on milk quality and milk production of dairy cows
2556
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
โครงการการใช้แบคทีเรียกรดแลคติกในน้ำพืชหมักแบบผงแห้งเป็นสารโพรไบโอติกในการเลี้ยงไก่ ----- Applying powdered fermented juice of epiphytic lactic acid bacteria as probiotics in broiler chickens
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
ผลของถั่วท่าพระสไตโลหมักเสริมด้วยกากเม่าผงและแบคทีเรียกรดแลคติกต่อการเจริญเติบโต ระบบนิเวศวิทยาในกระเพารูเมน การย่อยได้ของโภชนะ และคุณภาพของเนื้อแพะ -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
5
ผลของหญ้าและถั่วพืชอาหารสัตว์หมักเสริมด้วยแบคทีเรียกรดแลคติคที่มีในน้ำพืชหมัก ต่อปริมาณการกินได้ และผลผลิตน้ำนม ----- Effect of grass and legume silages treated with fermented juice of epiphytic lactic acid bacteria on voluntary feed intake and milk production
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
6
การปรับปรุงคุณภาพมันสำปะหลังหมักเพื่อใช้ในอาหารโคนม -----
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
7
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แบคทีเรียกรดแลคติคที่มีในน้ำพืชหมักเป็นสารเสริมในหญ้าหมักเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำนม ----- Research and technology transferring of the application of the fermented juice of epiphytic lactic acid bacteria as a silage additive for increasing milk production
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
8
ผลของแบคทีเรียกรดแลคติคที่มีในน้ำพืชหมัก ปริมาณการกินได้และกระบวนการหมักและจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนของโค -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
ผลของระดับความลึกชนิดและอายุของแมลงเบียนต่อประสิทธิภาพการเบียนของแมลงเบียนดักแด้แมลงวันบ้านและการใช้ประโยชน์ ----- -
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
ผลของระดับความลึกชนิดและอายุของแมลงเบียนต่อประสิทธิภาพการเบียนของแมลงเบียนดักแด้แมลงวันบ้านและการใช้ประโยชน์ ----- -
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้กากมะเขือเทศใน อาหารสำหรับโครีดนม สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ----- Research transferring on Utilization of Dried Tomato Pomace in Ration for Dairy Cows For Dairy Farmer in Warichaphum District, Sakon Nakhon Province
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
4
การใช้หญ้าหมักที่ใช้แบคทีเรียกรดแลคติกที่มีในน้ำพืชหมักเป็นสารเสริมทดแทนในอาหารสุกรต่อการกินได้, การเจริญเติบโต, การย่อยได้ของโภชนะ, และคุณภาพเนื้อ ของสุกรทางการค้าและสุกรพื้นเมือง ----- Used grass silage with fermented juice of epiphytic lactic acid bacteria (FJLB) as a silage additive replace in pig diet on feed intake, growth, nutrients digestibility, and meat quality of commercial and native pigs.
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
5
การใช้แก่นตะวันเพื่อเป็นสารทดแทนยาปฏิชีวนะในอาหารโคนม ----- Utilization of Kaentawan as antibiotic substitute substance in dairy diets
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
6
ผลของเอนไซม์ย่อยเยื่อใยต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่งวง -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
7
โครงการการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้กากมะเขือเทศใน อาหารสำหรับโครีดนม สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ----- Research transferring on Utilization of Dried Tomato Pomace in Ration for Dairy Cows For Dairy Farmer in Warichaphum District, Sakon Nakhon Province
2555
0000-00-00
แล้วเสร็จ
8
โครงการการศึกษาการใช้เทียนดำ และมะขาม ในอาหารไก่ไข่ ต่อกระบวนการเมทาบอลิซึมของคอเลสเตอรอล ----- Study of the using of Black cumin and Tamarind in layer diets on cholesterol metabolism
2555
23 เมษายน 2556
แล้วเสร็จ
9
โครงการการใช้แก่นตะวันเพื่อเป็นสารทดแทนยาปฏิชีวนะในอาหารโคนม ----- Utilization of Kaentawan as antibiotic substitute substance in dairy diets
2555
0000-00-00
แล้วเสร็จ
10
อิทธิพลของวิธีการสกัดไขมันกระบกในอาหารต่อปริมาณน้ำนม องค์ประกอบทางเคมีและกรดไขมันในน้ำนมของโคนม ----- Effect of Krabok oil extraction methods on milk production, compositions and fatty acids in milk of dairy cows.
2554
22 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
11
การศึกษาการปรับเปลี่ยนอาหาร เพื่อเพิ่มปริมาณกรดลิโนลิอิคในเนื้อของแพะเนื้อ ----- Dietary Manipulation to increase conjugated linoleic acid (CLA) in meat goats
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
12
การศึกษาการปรับเปลี่ยนอาหาร เพื่อเพิ่มปริมาณกรดลิโนลิอิคในเนื้อของแพะเนื้อ ----- Dietary Manipulation to increase conjugated linoleic acid (CLA) in meat goats
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
13
การศึกษาการปรับปรุงอาหารผสมสำเร็จด้วยวิธีการหมัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของโคนม ----- Improving the total mixed ration by fermentation to enhance the productive and reproductive efficiency of dairy cows
2553
31 มีนาคม 2554
แล้วเสร็จ
14
การปรับปรุงอาหารผสมสำเร็จด้วยวิธีการหมัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของโคนม ----- Improving the total mixed ration by fermentation to enhance the productive and reproductive efficiency of dairy cows
2552
31 มีนาคม 2554
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 1 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการย่อยที่ 2 การสำรวจ รวบรวมและประเมินผลแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติของเม่า Antidesma spp ----- Survey, Collection and Evaluation of Insect Pests and Natural Enemies of Mao Antidesma spp
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com