รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ
 
 
Kraisit Vasupen
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7   E-MAIL kraisit@rit.ac.th  
  หน่วยงาน สัตวศาสตร์ (Animal Science)   FAX 042-771460  
  โทรศัพท์ 042-771460, 042-771818        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 5 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการใช้เอนไซม์ไซแลนเนสและเซลลูเลสจากกากมะเขือเทศโดยเชื้อ Aspergillus niger เพื่อเป็นแนวทางการใช้ในอาหารสุกร ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
โครงการการใช้ผงแบคทีเรียกรดแลคติกจากหญ้าหมักเป็นสารโพรไบโอติกในการเลี้ยงสุกรหลังหย่านม ----- -
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
การใช้หญ้าหมักที่ใช้แบคทีเรียกรดแลคติกที่มีในน้ำพืชหมักเป็นสารเสริมทดแทนในอาหารสุกรต่อการกินได้, การเจริญเติบโต, การย่อยได้ของโภชนะ, และคุณภาพเนื้อ ของสุกรทางการค้าและสุกรพื้นเมือง ----- Used grass silage with fermented juice of epiphytic lactic acid bacteria (FJLB) as a silage additive replace in pig diet on feed intake, growth, nutrients digestibility, and meat quality of commercial and native pigs.
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
4
การศึกษาเปรียบเทียบการใช้กากเม่าสดกับกรดอินทรีย์ต่อประสิทธิภาพการผลิตสุกรพื้นเมือง ----- A comparative study on utilization of Fresh Mao Meat Meal and organic acid for Enhancing Productive Performance of Native Pigs
2553
31 มีนาคม 2554
แล้วเสร็จ
5
การศึกษาการเลี้ยงโคนมผสมชาร์โรเล่ส์ตั้งแต่หย่านมถึงน้ำหนัก 350 กิโลกรัม -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
ผลของระดับความลึกชนิดและอายุของแมลงเบียนต่อประสิทธิภาพการเบียนของแมลงเบียนดักแด้แมลงวันบ้านและการใช้ประโยชน์ ----- -
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
ผลของระดับความลึกชนิดและอายุของแมลงเบียนต่อประสิทธิภาพการเบียนของแมลงเบียนดักแด้แมลงวันบ้านและการใช้ประโยชน์ ----- -
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
ผลของการใช้หญ้าและถั่วพืชอาหารสัตว์หมักที่ระดับอาหารข้นต่างกันต่อคุณภาพและผลผลิตน้ำนมในโคนม ----- Effects of grass and legume silages with different levels of concentrate on milk quality and milk production of dairy cows
2556
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
การใช้แก่นตะวันเพื่อเป็นสารทดแทนยาปฏิชีวนะในอาหารโคนม ----- Utilization of Kaentawan as antibiotic substitute substance in dairy diets
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
5
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารครบส่วนหมักด้วยเครื่องบรรจุถังอาหารครบส่วนหมักสำหรับโค ----- Technology transfer to food packing machine complete the fermentation tank full of fermented food for cattle
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
6
ผลของอายุและน้ำหนักตัวเมื่อเข้าผสมพันธุ์ครั้งแรกต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของสุกรสาวพื้นเมือง ในภาคตะวันออกเฉียง เหนือของประเทศไทย ----- Effect of Age and body weight at First Mating on Subsequence Reproductive Performance and Economic Return of Native Gilts in the North-East of Thailand
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
7
การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้กากมะเขือเทศใน อาหารสำหรับโครีดนม สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ----- Research transferring on Utilization of Dried Tomato Pomace in Ration for Dairy Cows For Dairy Farmer in Warichaphum District, Sakon Nakhon Province
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
8
การศึกษาการใช้น้ำมันกระบกเป็นแหล่งของไขมันในอาหารโคเนื้อ ----- Study on utilization of krabok oil as fat source in beef ration
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
9
ผลของเอนไซม์ย่อยเยื่อใยต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่งวง -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
10
โครงการการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้กากมะเขือเทศใน อาหารสำหรับโครีดนม สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ----- Research transferring on Utilization of Dried Tomato Pomace in Ration for Dairy Cows For Dairy Farmer in Warichaphum District, Sakon Nakhon Province
2555
0000-00-00
แล้วเสร็จ
11
โครงการการศึกษาการใช้เทียนดำ และมะขาม ในอาหารไก่ไข่ ต่อกระบวนการเมทาบอลิซึมของคอเลสเตอรอล ----- Study of the using of Black cumin and Tamarind in layer diets on cholesterol metabolism
2555
23 เมษายน 2556
แล้วเสร็จ
12
โครงการการใช้แก่นตะวันเพื่อเป็นสารทดแทนยาปฏิชีวนะในอาหารโคนม ----- Utilization of Kaentawan as antibiotic substitute substance in dairy diets
2555
0000-00-00
แล้วเสร็จ
13
อิทธิพลของวิธีการสกัดไขมันกระบกในอาหารต่อปริมาณน้ำนม องค์ประกอบทางเคมีและกรดไขมันในน้ำนมของโคนม ----- Effect of Krabok oil extraction methods on milk production, compositions and fatty acids in milk of dairy cows.
2554
22 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
14
ผลของหญ้าและถั่วพืชอาหารสัตว์หมักเสริมด้วยแบคทีเรียกรดแลคติคที่มีในน้ำพืชหมัก ต่อปริมาณการกินได้ และผลผลิตน้ำนม ----- Effect of grass and legume silages treated with fermented juice of epiphytic lactic acid bacteria on voluntary feed intake and milk production
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
15
การศึกษาการปรับเปลี่ยนอาหาร เพื่อเพิ่มปริมาณกรดลิโนลิอิคในเนื้อของแพะเนื้อ ----- Dietary Manipulation to increase conjugated linoleic acid (CLA) in meat goats
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
16
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แบคทีเรียกรดแลคติคที่มีในน้ำพืชหมักเป็นสารเสริมในหญ้าหมักเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำนม ----- Research and technology transferring of the application of the fermented juice of epiphytic lactic acid bacteria as a silage additive for increasing milk production
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
17
การศึกษาการปรับเปลี่ยนอาหาร เพื่อเพิ่มปริมาณกรดลิโนลิอิคในเนื้อของแพะเนื้อ ----- Dietary Manipulation to increase conjugated linoleic acid (CLA) in meat goats
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
18
การศึกษาต้นทุนการเลี้ยงโคลูกผสมชาร์โรเล่ย์ในระบบการผลิตโคต้นน้ำสำหรับเข้าขุน ----- Study of the crossbred Charolais Production Costs in pre-fattening beef producing system
2553
31 มีนาคม 2554
แล้วเสร็จ
19
การศึกษาการปรับปรุงอาหารผสมสำเร็จด้วยวิธีการหมัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของโคนม ----- Improving the total mixed ration by fermentation to enhance the productive and reproductive efficiency of dairy cows
2553
31 มีนาคม 2554
แล้วเสร็จ
20
อิทธิพลของแหล่งไขมันในอาหารผสมครบส่วนต่อองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนม กรดลิโนเลอิกชนิด คอนจูเกตในน้ำนม และจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนในโคนม ----- Influence of fat sources in total mixed ration (TMR) on milk chemical composition, Conjugated linoleic acid in milk and rumen microorganisms in dairy cows.
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
21
การปรับปรุงอาหารผสมสำเร็จด้วยวิธีการหมัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของโคนม ----- Improving the total mixed ration by fermentation to enhance the productive and reproductive efficiency of dairy cows
2552
31 มีนาคม 2554
แล้วเสร็จ
22
โครงการศึกษาการสะสมกรดคอนจูเกตเตตลิโนเลอิค (CLA) ในร่างกายไก่พื้นเมืองของไทย จังหวัดสกลนคร ----- Study of conjugated linoleic acid (CLA) composition in nativechicken of Thailand on Sakon Nakhon Province
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
23
โครงการศึกษาการสะสมกรดคอนจูเกตเตตลิโนเลอิค (CLA) ในร่างกายไก่พื้นเมืองของไทย จังหวัดสกลนคร -----
2551
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
24
โครงการอิทธิพลของแหล่งไขมันในอาหารผสมครบส่วนต่อองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนม กรดลิโนเลอิกชนิด คอนจูเกตในน้ำนม และจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนในโคนม -----
2551
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com