รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
วัชรพล นาคทอง
 
 
Watcharaphon Naktong
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL  
  หน่วยงาน   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 7 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
วิธีแก้ปัญหาการออกแบบวงจร วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ----- Methods in Problems Solving of Circuit Designs in Engineering Electronics Laboratory
2556
24 มิถุนายน 2556
แล้วเสร็จ
2
การประยุกต์ใช้คลื่นความถี่ตรวจสอบโลหะในโครงสร้างอาคาร ----- Applications of eclectromagnetic wave for detection metallic structures in buildings
2556
11 ตุลาคม 2556
แล้วเสร็จ
3
การแก้ปัญหาการเรียน เรื่อง การแพร่กระจายสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าของสายอากาศ ในรายวิชาปฏิบัติไมโครเวฟ -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
การศึกษาการใช้เทคนิคการเพิ่มสตับที่ระนาบสร้างเงาของสายอากาศโมโนโพลที่ป้อนด้วยระนาบร่วมเพื่อปรับปรุงแบนด์วิดท์ ----- Studying of the stub adding technique at the ground plane of CPW- fed monopole antennas for adjusting bandwidths
2555
30 กันยายน 2555
แล้วเสร็จ
5
การแก้ปัญหาการเรียน เรื่อง การแพร่กระจายสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าของสายอากาศ ในรายวิชาปฏิบัติไมโครเวฟ -----
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
6
การแก้ปัญหาการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เรื่องการคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับเพื่อเปรียบเทียบกับการวัดและทดสอบในวิชาปฏิบัติวงจรไฟฟ้า (Electric Circuit Lab) -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
7
การแก้ปัญหาขาดทักษะในการอ่านค่าของอุปกรณ์และใช้เครื่องมือจากการเรียนวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
เครื่องอบพริกพลังงานร่วม ----- -
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การพัฒนาทักษะการใช้ออสซิลโลสโคปเพื่อวิเคราะห์สเปกตรัมของสัญญาณ -----
2555
0000-00-00
แล้วเสร็จ
3
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติของนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนวิชาปฏิบัติวงจรดิจิตอล ----- The Factors that Affect to Student Attitude towords Participation in Learning Activities on Digital Lab
2555
9 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com