รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ชำนาญวิทย์ พรมโคตร
 
 
Chamnanwit Promkot
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์   E-MAIL promkot@yahoo.com  
  หน่วยงาน สัตวศาสตร์ (Animal Science)   FAX 042-771460  
  โทรศัพท์ 042-771460, 042-771818        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 5 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากมันเส้นและยูเรียในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ----- Improvement of cassava chip utilization and urea in ruminant diet
2555
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
2
การใช้ค่าเคมีในเลือดเพื่อตรวจสุขภาพโคนมก่อนและหลังคลอด -----
2554
21 ธันวาคม 2555
แล้วเสร็จ
3
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของมันเส้นเป็นแหล่งพลังงานในอาหารโค ----- Improvement of cassava chips utilization in cattle ration
2553
31 มีนาคม 2554
แล้วเสร็จ
4
ผลของการใช้มันเส้นหมักยีสต์เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารข้นต่อปริมาณการกินได้ในช่วงก่อนและหลังคลอด และปริมาณน้ำนมในโคนมพันธุ์ผสมโฮสไตล์ฟรีเซียน -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
5
ผลของการใช้มันเส้นหมักยีสต์เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารข้นต่อปริมาณการกินได้ในช่วงก่อนและหลังคลอดและปริมาณน้ำนมในโคนมพันธุ์ผสมโฮสไต ฟรีเชี่ยน -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การแก้ไขปัญหาผสมไม่ติดและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์โคด้วยเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มการผลิตโคนมอย่างยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย ----- Resolving Infertility and Enhancing Reproductive Efficiency of Dairy Cows Using Reproductive Biotechnology for Sustainable Production in Small Holder Farmers
2557
3 มิถุนายน 2558
แล้วเสร็จ
2
การแปรรูปหัวมันสดเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ----- Improvement of fresh cassava root as protein sources in ruminant diet.
2557
0000-00-00
ยกเลิกโครงการ (ระบุหมายเหตุ)
3
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับสำหรับการผลิตเนื้อโคขุนของสหกรณ์การเกษตรหนองสูงสาขาปศุสัตว์ จังหวัดมุกดาหาร ----- Developing database System of beef production of noongsoong Cooperative, Livestock branch, Mugdahan province
2556
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
4
การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการสืบพันธุ์โคนมแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มการผลิตอย่างยั่งยืนของสมาชิกสหกรณ์โคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ----- Research and Technology Transfer to Integrated Reproductive Managements of Dairy Cows for Increasing Sustainable Production of Member of The Upper Northeast Dairy Co-operative
2556
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
5
ผลของการใช้สารเสริมชีวนะทดแทนยาปฏิชีวนะในสูตรอาหารสุกรหย่านม ----- Effect of Probiotic Supplementation as Antibiotic Alternative in Weaning Pig Diets
2556
5 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
6
การแปรรูปหัวมันสดเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ----- Improvement of fresh cassava root as protein sources in ruminant diet.
2556
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com