รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
จิระยุทธ สืบสุข
 
 
Jirayut Suebsuk
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์   E-MAIL j.suebsuk@gmail.com  
  หน่วยงาน วิศวกรรมโยธา   FAX 044-270-365  
  โทรศัพท์ 044-233-000 ต่อ 3232        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 8 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการพฤติกรรมก่อนวิบัติของดินผสมผิวทางแอสฟัลท์รีไซเคิลปรับปรุงด้วยซีเมนต์ ----- -
2558
0000-00-00
แล้วเสร็จ
2
โครงการกำลังอัดแกนเดียวและโครงสร้างจุลภาคของดินผสมผิวทางแอสฟัลท์รีไซเคิลปรับปรุงด้วยซีเมนต์ ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
โครงการผลของอุณหภูมิต่อพฤติกรรมของดินซีเมนต์ผสมผิวทางแอสฟัลท์รีไซเคิล ----- -
2557
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
4
โครงการการพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมดินเหนียวพันธะเชื่อมประสานภายใต้น้ำหนักบรรทุกแบบวัฎจักร ----- -
2557
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
5
โครงการพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมดินเหนียวพันธะเชื่อมประสานภายใต้น้ำหนักบรรทุกแบบวัฎจักร ----- Development of Soil Model for the Structured Clay under Cyclic Loading
2556
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
6
การวิเคราะห์และการจำลองพฤติกรรมก่อนการวิบัติของดินเหนียวพันธะเชื่อมประสาน -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
7
การใช้ประโยชน์จากขยะผิวทางเก่าในงานปรับปรุงคุณภาพดิน -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
8
การจำลองพฤติกรรมดินผสมเส้นใยโดยแบบจำลองสตัคเจอร์ดแคมเคลย์ดัดแปลง -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
พารามิเตอร์กำลังและขอบเขตของความเค้นที่ปลายเสาเข็มที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบเสาเข็มในชั้นทรายจากการคำนวณกลับ ----- -
2557
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
2
กำลังรับแรงอัดของพอลิเมอร์คอนกรีตจากเถ้าถ่านหินก้นเตา -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com