รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ปรีชา ขันติโกมล
 
 
Preecha Khantikomal
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL  
  หน่วยงาน   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 9 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการฝาครอบเตาแก๊สชนิดวัสดุพรุนเซลลูลาร์เปิดคอร์ดิไรท์อะลูมินา ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบฉนวนความร้อนสำหรับแก๊สร้อนไหลโดยใช้วัสดุพรุนเซลลูล่าร์เปิดแผ่นประกบ ----- -
2557
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
3
โครงการพัฒนาเตาไพโรไลซิสชีวมวลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต : ถ่าน น้ำส้มควันไม้ และโปรดิวเซอร์ก๊าซ ----- Development of biomass pyrolysis kiln for improving potential production: charcoal, wood vinegar and producer gas
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
4
การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนวิชากลศาสตร์ของไหล โดยใช้นักเรียนพี่เลี้ยง -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
5
คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของระบบฉนวนความร้อยสำหรับแก๊สร้อนไหลชนิดวัสดุพรุนตาข่ายสแตนเลส -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
6
การผลิตแก๊สชีวมวลจากเศษชีวมวลทางการเกษตรเพื้อใช้ในเครื่องยนต์ทางการเกษตร: การปรับปรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สชีวมวล -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
7
คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของระบบแปลงค่าเอนทาลปี-รังสี ความร้อนของก๊าซโดยใช้วัสดุพรุนชนิดโฟมเซลล์เปิด -----
2555
0000-00-00
แล้วเสร็จ
8
การศึกษาคลื่นความดันภายในท่อไอเสียที่มีผลต่อการสิ้นเปลืองพลังงานในเครื่องยนต์ ----- Study on the Effect of the Pressure Wave in the Exhaust Manifold to the Fuel Consumption
2555
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
9
การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนวิชากลศาสตร์ของไหล โดยใช้นักเรียนพี่เลี้ยง -----
2554
23 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
ออกแบบและสร้างกังหันน้ำแบบใบพายสำหรับกระแสน้ำความเร็วต่ำ ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
โครงการผลิตแก๊สชีวมวลจากเหง้ามันสำปะหลังโดยใช้เตาแบบดาวน์ดร๊าฟ ----- -
2558
0000-00-00
แล้วเสร็จ
3
โครงการออกแบบและสร้างกังหันน้ำแบบใบกังหันปรับมุมได้อย่างต่อเนื่อง ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
โครงการนำความร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการเผาถ่านกะลามะพร้าวมาอบแท่งถ่านโดยใช้ท่อความร้อนหน้าตัดแบนแบบสั่นชนิดวงรอบ ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
5
โครงการไพโรไลซิสแกลบแบบต่อเนื่องสำหรับการผลิตแกลบดำ ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
6
ปรับปรุงกังหันลมแกนตั้งแบบใบกังหันปรับมุมได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ----- -
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
7
การศึกษาเชิงทดลองคุณสมบัติฉนวนความร้อนไหลหลายชั้นโดยใช้วัสดุพรุนหลายชนิดแบบผสม ----- Experimental Study of Multilayer Flow Insulator Using Combination of Variety Porous Materials
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
8
โครงการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่โดยใช้ท่อความร้อนหน้าตัดแบนแบบสั่งชนิดวงรอบที่มี copper-nano water mixture เป็นสารทำงานสำหรับเครื่องอุ่นอากาศ ----- Waste heat recovery using a closed-loop oscillating flat heat pipe (CLOFHP) with copper-nano water mixture as working fluid for air pre-heater
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
9
การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งชั้นบางสำหรับอบแห้งเส้นหมี่โคราชโดยใช้อินฟราเรดและลมร้อน ----- Design and Construction of a Thin Layer Dryer for Korat Noodle Drying by using Infrared and Hot Air
2555
9 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
10
การเพิ่มประสิทธิภาพทางความร้อนของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าด้วยการติดตั้ง vapor chamber -----
2555
30 กันยายน 2555
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com