รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
เฉลิมพล เยื้องกลาง
 
 
Chalermpon Yuangklang
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8   E-MAIL  
  หน่วยงาน ชีววิทยาประยุกต์   FAX 0-42771-1460  
  โทรศัพท์ 0-42771-1819        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 13 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้มันสำปะหลังหมักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงโคนม ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
โครงการการใช้แก่นตะวันเพื่อเป็นสารทดแทนยาปฏิชีวนะในอาหารโคนม ----- -
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
การศึกษาการใช้น้ำมันกระบกเป็นแหล่งของไขมันในอาหารโคเนื้อ ----- Study on utilization of krabok oil as fat source in beef ration
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
4
การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้กากมะเขือเทศใน อาหารสำหรับโครีดนม สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ----- Research transferring on Utilization of Dried Tomato Pomace in Ration for Dairy Cows For Dairy Farmer in Warichaphum District, Sakon Nakhon Province
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
5
การใช้แก่นตะวันเพื่อเป็นสารทดแทนยาปฏิชีวนะในอาหารโคนม ----- Utilization of Kaentawan as antibiotic substitute substance in dairy diets
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
6
การศึกษาการใช้น้ำมันกระบกเป็นแหล่งของไขมันในอาหารโคเนื้อ ----- Study on utilization of krabok oil as fat source in beef ration
2555
0000-00-00
แล้วเสร็จ
7
โครงการการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้กากมะเขือเทศใน อาหารสำหรับโครีดนม สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ----- Research transferring on Utilization of Dried Tomato Pomace in Ration for Dairy Cows For Dairy Farmer in Warichaphum District, Sakon Nakhon Province
2555
0000-00-00
แล้วเสร็จ
8
โครงการการใช้แก่นตะวันเพื่อเป็นสารทดแทนยาปฏิชีวนะในอาหารโคนม ----- Utilization of Kaentawan as antibiotic substitute substance in dairy diets
2555
0000-00-00
แล้วเสร็จ
9
การศึกษาการปรับเปลี่ยนอาหาร เพื่อเพิ่มปริมาณกรดลิโนลิอิคในเนื้อของแพะเนื้อ ----- Dietary Manipulation to increase conjugated linoleic acid (CLA) in meat goats
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
10
การพัฒนากระบวนการผลิตหัวอาหารสัตว์ที่มีกรดแกมมาลิโนลินิคสูง : โครงการย่อย การศึกษาเปรียบเทียบแหล่งของกรดแกมมาลิคในสุนัข -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
11
การศึกษาการปรับเปลี่ยนอาหาร เพื่อเพิ่มปริมาณกรดลิโนลิอิคในเนื้อของแพะเนื้อ ----- Dietary Manipulation to increase conjugated linoleic acid (CLA) in meat goats
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
12
การศึกษาการปรับปรุงอาหารผสมสำเร็จด้วยวิธีการหมัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของโคนม ----- Improving the total mixed ration by fermentation to enhance the productive and reproductive efficiency of dairy cows
2553
31 มีนาคม 2554
แล้วเสร็จ
13
การปรับปรุงอาหารผสมสำเร็จด้วยวิธีการหมัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของโคนม ----- Improving the total mixed ration by fermentation to enhance the productive and reproductive efficiency of dairy cows
2552
31 มีนาคม 2554
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การผลิตและการประยุกต์ใช้เอนไซม์ไซแลนเนสและเซลลูเลสจาก กากมะเขือเทศโดยเชื้อ Aspergillus niger เพื่อเป็นแนวทางการใช้ในอาหารสัตว์ ----- -
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การผลิตเอนไซม์ผสมจากกากมะเขือเทศเพื่อเป็นอาหารสัตว์ ----- -
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
การใช้หญ้าหมักที่ใช้แบคทีเรียกรดแลคติกที่มีในน้ำพืชหมักเป็นสารเสริมทดแทนในอาหารสุกรต่อการกินได้, การเจริญเติบโต, การย่อยได้ของโภชนะ, และคุณภาพเนื้อ ของสุกรทางการค้าและสุกรพื้นเมือง ----- Used grass silage with fermented juice of epiphytic lactic acid bacteria (FJLB) as a silage additive replace in pig diet on feed intake, growth, nutrients digestibility, and meat quality of commercial and native pigs.
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
4
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารครบส่วนหมักด้วยเครื่องบรรจุถังอาหารครบส่วนหมักสำหรับโค ----- Technology transfer to food packing machine complete the fermentation tank full of fermented food for cattle
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
5
ผลของการใช้หญ้าและถั่วพืชอาหารสัตว์หมักที่ระดับอาหารข้นต่างกันต่อคุณภาพและผลผลิตน้ำนมในโคนม ----- Effects of grass and legume silages with different levels of concentrate on milk quality and milk production of dairy cows
2556
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
6
การผลิตและการประยุกต์ใช้เอนไซม์ไซแลนเนสและเซลลูเลสจากกากมะเขือเทศโดยเชื้อ Aspergillus niger เพื่อเป็นแนวทางการใช้ในอาหารสัตว์ ----- Production and applications of xylanase and cellulase from tomato pomace by Aspergillus niger as a potential feed supplement
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
7
ผลของถั่วท่าพระสไตโลหมักเสริมด้วยกากเม่าผงและแบคทีเรียกรดแลคติกต่อการเจริญเติบโต ระบบนิเวศวิทยาในกระเพารูเมน การย่อยได้ของโภชนะ และคุณภาพของเนื้อแพะ -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
8
โครงการการศึกษาการใช้เทียนดำ และมะขาม ในอาหารไก่ไข่ ต่อกระบวนการเมทาบอลิซึมของคอเลสเตอรอล ----- Study of the using of Black cumin and Tamarind in layer diets on cholesterol metabolism
2555
23 เมษายน 2556
แล้วเสร็จ
9
ผลของเอนไซม์ย่อยเยื่อใยต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่งวง -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
10
ผลของหญ้าและถั่วพืชอาหารสัตว์หมักเสริมด้วยแบคทีเรียกรดแลคติคที่มีในน้ำพืชหมัก ต่อปริมาณการกินได้ และผลผลิตน้ำนม ----- Effect of grass and legume silages treated with fermented juice of epiphytic lactic acid bacteria on voluntary feed intake and milk production
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
11
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แบคทีเรียกรดแลคติคที่มีในน้ำพืชหมักเป็นสารเสริมในหญ้าหมักเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำนม ----- Research and technology transferring of the application of the fermented juice of epiphytic lactic acid bacteria as a silage additive for increasing milk production
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
12
การศึกษาปัจจัยบางประการของการผสมเทียมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผสมติดของโคนมในเขตอีสานตอนบน ----- Study of Artificial Insemination Factor on Efficiency ConceptionRate of Dairy cattle in North Earthen of Thailand
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
13
การศึกษาเปรียบเทียบการใช้กากเม่าสดกับกรดอินทรีย์ต่อประสิทธิภาพการผลิตสุกรพื้นเมือง ----- A comparative study on utilization of Fresh Mao Meat Meal and organic acid for Enhancing Productive Performance of Native Pigs
2553
31 มีนาคม 2554
แล้วเสร็จ
14
โครงการศึกษาการสะสมกรดคอนจูเกตเตตลิโนเลอิค (CLA) ในร่างกายไก่พื้นเมืองของไทย จังหวัดสกลนคร ----- Study of conjugated linoleic acid (CLA) composition in nativechicken of Thailand on Sakon Nakhon Province
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
15
อิทธิพลของแหล่งไขมันในอาหารผสมครบส่วนต่อองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนม กรดลิโนเลอิกชนิด คอนจูเกตในน้ำนม และจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนในโคนม ----- Influence of fat sources in total mixed ration (TMR) on milk chemical composition, Conjugated linoleic acid in milk and rumen microorganisms in dairy cows.
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
16
โครงการศึกษาปัจจัยบางประการของการผสมเทียมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผสมติดของโคนมในเขตอีสานตอนบน ----- Study of Artificial Insemination Factor on Efficiency ConceptionRate of Dairy cattle in North Earthen of Thailand
2552
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
17
โครงการศึกษาการสะสมกรดคอนจูเกตเตตลิโนเลอิค (CLA) ในร่างกายไก่พื้นเมืองของไทย จังหวัดสกลนคร -----
2551
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
18
โครงการศึกษาปัจจัยบางประการของการผสมเทียมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผสมติดของโคนมในเขตอีสานตอนบน -----
2551
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
19
โครงการอิทธิพลของแหล่งไขมันในอาหารผสมครบส่วนต่อองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนม กรดลิโนเลอิกชนิด คอนจูเกตในน้ำนม และจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนในโคนม -----
2551
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com