รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
เฉลิมชัย พิริยศิลป์
 
 
chalearmchai piriyasin
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL  
  หน่วยงาน   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 4 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องบรรจุน้ำตาลทรายแดงแก่กลุ่มวิสาหกิจผลิตน้ำตาลทรายแดง ----- Development and transfer of technology packed brown sugar for sugar production enterprises.
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
2
โครงการการพัฒนาเครื่องทอผ้าพื้นแบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
การวิจัยและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านด้วยวิธีฟัซซี่ลอจิกเพื่อการประหยัดพลังงานที่ยั่งยืน ----- Research Development of Community Water Supply for Sustainable Energy Saving: A Fuzzy Logic Principle
2553
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
4
โครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบลายผ้าไหม ----- The Development of Computer Program for thai silk Pattern Design
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การวิเคราะห์ใบพัดกังหันโดยวิธีการจำลองเชิงตัวเลข ----- Analysis of Turbine blades by Numerical Simulation
2556
6 สิงหาคม 2556
แล้วเสร็จ
2
การออกแบบระบบตรวจจับการสวมหมวกกันน๊อคด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สัญญาณภาพของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ----- Designing of helmet detection system by using image processing analysis technique for motorcycle riders in Rajamangala University of Technology Isan KhonKaen Campus
2554
7 มีนาคม 2556
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com