รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
สมศักดิ์ ระยัน
 
 
somsak rayan
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7   E-MAIL somsakry@yahoo.com  
  หน่วยงาน   FAX 042771460  
  โทรศัพท์ 042771460        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 3 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้(NIRS) เพื่อการวัดค่ายาปฏิชีวนะอ๊อกโซลินิค แอซิก และ คลอแรมฟินิคอลในเนื้อปลานิลอย่างรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่าง ----- Development and Training of Near Infrared Spectroscopy for nondestructive and rapidly measurement of oxolinic acid and chloramfinical in Tilapia
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
ผลของพืชสมุนไพรต่อการยับยั้งแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila ที่ก่อให้เกิดโรคในปลาดุกลูกผสม ----- Effect of Medicinal Plant Inhibitory Aeromonas hydrophila in Hybrid Catfish
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
3
โครงการผลของพืชสมุนไพรต่อการยับยั้งแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila ที่ก่อให้เกิดโรคในปลาดุกลูกผสม -----
2551
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การพัฒนาการใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้(NIRS) เพื่อการวัดค่ายาปฏิชีวนะอ๊อกซี่เตตตร้าซัยคลินในเนื้อปลานิลอย่างรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่าง ----- Development of Near Infrared Spectroscopy for nondestructive and rapidly measurement of oxytetracyclin in Tilapia
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
2
ความหลากหลายของทรัพยากรประมง และการจัดการทรัพยากรประมงแบบชุมชนมีส่วนร่วมในอ่างเก็บน้ำห้วยหวด : อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ----- Diversity of Fisheries resource and co-management in wetland of Huay Houd Reservoir , Sakon Nakhon Province
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
3
ผลของการทำประมงด้วยลอบยืนและข่ายต่อปลาชนิดเด่นในลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง ----- Effect of bamboo trap and gillnet fisheries to dominant fish in the Lower Songkhram basin.
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
ผลของการทำประมงด้วยลอบยืน และข่ายต่อปลาชนิดเด่นในลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง ----- Effect of bamboo trap and gillnet fisheries to dominant fish in the Lower Songkhram basin.
2554
30 กันยายน 2555
แล้วเสร็จ
5
การพัฒนาแคลเซี่ยมโซป เพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริม กรดไขมันไม่อิ่มตัว โปรตีนและวิตามินอีสำหรับโคนม ----- Development of calcium soap for dietary supplemented of unsaturated fatty acid protein and vitamin E in dairy cow
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
6
โครงการเลี้ยงปลานิลระบบอินทรีย์ในนาข้าวเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร ----- Effect of organic culture on Nile tilapia in rice field for technology transfer to farmer
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
7
โครงการขนาดช่องตาข่ายที่เหมาะสมในการทำประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำอูนจังหวัดสกลนคร ----- Desirable Mesh Size for the Gillnet Fisheries in Nam Oun Reservior, Sakon Nakhon Province.
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
8
โครงการขนาดช่องตาข่ายที่เหมาะสมในการทำประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำอูนจังหวัดสกลนคร -----
2551
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com