รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
สมจิตร์ กันธาพรม
 
 
SOMCHIT GUNTAPROM
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   E-MAIL somchitguntaprom@hotmail.com  
  หน่วยงาน วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์   FAX -  
  โทรศัพท์ -        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 5 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การแก้ไขปัญหาผสมไม่ติดและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์โคด้วยเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มการผลิตโคนมอย่างยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย ----- Resolving Infertility and Enhancing Reproductive Efficiency of Dairy Cows Using Reproductive Biotechnology for Sustainable Production in Small Holder Farmers
2557
3 มิถุนายน 2558
แล้วเสร็จ
2
การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการสืบพันธุ์โคนมแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มการผลิตอย่างยั่งยืนของสมาชิกสหกรณ์โคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ----- Research and Technology Transfer to Integrated Reproductive Managements of Dairy Cows for Increasing Sustainable Production of Member of The Upper Northeast Dairy Co-operative
2556
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
3
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสืบพันธุ์กระบือและโคพื้นเมืองไทยแบบบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์อย่างยั่งยืน และการสร้างเครือข่ายเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ----- Research and Technology Transfer to Intebrated Reproductive Managements for Sustainable Production and Expansion of Buffalos and Thai Native Cattle and Small Holder Farmers Networking in the Northeast of Thailand
2555
11 ตุลาคม 2556
แล้วเสร็จ
4
กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์เชิงบูรณาการในกระบือของเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ----- Integrated of strategies enhance reproductive performance in buffaloes of small holder farmers in the northeast Thailand
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
5
กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์เชิงบูรณาการในกระบือของเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ----- Integrated of strategies enhance reproductive performance in buffaloes of small holder farmers in the northeast Thailand
2554
10 ตุลาคม 2555
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การแปรรูปหัวมันสดเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ----- Improvement of fresh cassava root as protein sources in ruminant diet.
2557
0000-00-00
ยกเลิกโครงการ (ระบุหมายเหตุ)
2
การผลิตตัวอ่อน แช่แข็ง และการย้ายฝากตัวอ่อนกระบือด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ ----- Embryo Production Embryo Freezing and Embryo Transfer of Buffalos Using Reproductive Biotechnology
2556
30 กันยายน 2557
ยกเลิกโครงการ (ระบุหมายเหตุ)
3
การแปรรูปหัวมันสดเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ----- Improvement of fresh cassava root as protein sources in ruminant diet.
2556
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
4
การใช้เทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อนและการแช่แข็งตัวอ่อนเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์โคพื้นเมืองของเกษตรกรรายย่อย ----- Embryo Transfer and Embryo Freezing Technology for Conservation and Multiplication of Thai Native Cattle in Small Holder Farmers
2555
11 ตุลาคม 2556
แล้วเสร็จ
5
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากมันเส้นและยูเรียในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ----- Improvement of cassava chip utilization and urea in ruminant diet
2555
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
6
การประยุกต์ใช้การเจริญเติบโตทดเเทนในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ในเเพะพื้นเมืองไทยของเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ----- Application of compensatory growth for reproductive improvement in Thai-native goats of small holder farmer in the north east Thailand
2555
11 ตุลาคม 2556
แล้วเสร็จ
7
การแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในโคเนื้อระยะแรกคลอดเชิงบูรณาการของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ----- Integrated resolving problems in postpartum beef cattle infertility of member in northeast of Thailand
2553
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com