รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
นางนิภาพร อามัสสา
 
 
Mrs. nipaporn amassa
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 7   E-MAIL  
  หน่วยงาน พืชศาสตร์   FAX 042-771460  
  โทรศัพท์ 042-771460        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 3 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผงปรุงรสจากผักพื้นบ้านและเห็ดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
2
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผงปรุงรสจากผักพื้นบ้านและเห็ดเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมอาหาร -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
3
ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ดสมุนไพรต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคเอดส์ในระดับคลินิก (Result of Food Supplement from Medicinal Mushrooms to Sick People are Diabetes Mellitus and AIDs Disease in Clinical Value) -----
2551
0000-00-00
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การพัฒนาการใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้(NIRS) เพื่อการวัดค่ายาปฏิชีวนะอ๊อกซี่เตตตร้าซัยคลินในเนื้อปลานิลอย่างรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่าง ----- Development of Near Infrared Spectroscopy for nondestructive and rapidly measurement of oxytetracyclin in Tilapia
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
2
การเสริมแคลเซียมโซปในสูตรอาหารข้นสำเร็จรูปต่อการขุนโคหย่านมเพศผู้และการพัฒนาเทคนิค NIRs เพื่อการประเมินคุณภาพเนื้อ ----- Supplementation of calcium soap in concentrate on fattening dairy male calve and development of Near Infrared Spectroscopy measurement for meat quality
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
3
การพัฒนาการใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้(NIRS) เพื่อการวัดค่าองค์ประกอบทางเคมี กรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว และกรดอะมิโน ในน้ำนมดิบอย่างรวดเร็วและไม่ทำลาย -----
2555
18 มีนาคม 2556
แล้วเสร็จ
4
การพัฒนาแคลเซี่ยมโซป เพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริม กรดไขมันไม่อิ่มตัว โปรตีนและวิตามินอีสำหรับโคนม ----- Development of calcium soap for dietary supplemented of unsaturated fatty acid protein and vitamin E in dairy cow
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com