รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ชุดาภัค เดชพันธ์
 
 
CHUDAPAK DETPHEN
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์   E-MAIL chudapaks.de@rmuti.ac.th,chudapaks@yahoo  
  หน่วยงาน วิศวกรรมโยธา   FAX  
  โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3211, 3109        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 3 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
นวัตกรรมการพัฒนาคอนกรีตบล็อกผสมเถ้าแกลบ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชนในพื้นที่ชนบทอย่างยั่งยืน ----- The innovation of development of used rice husk ash in concrete block and transform sustainable technology to population in the rural area
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
2
การพัฒนาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์ 75/75 เรื่อง การวางแผนงานก่อสร้างด้วยโปรแกรม Moodle -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
3
การศึกษาปัญหาการบริหารงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com