รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
โฆษิต ศรีภูธร
 
 
kosit sriphuthon
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 7   E-MAIL Kosit_fish@yahoo.com  
  หน่วยงาน   FAX 042771460  
  โทรศัพท์ 042771460        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 4 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
วิจัยและพัฒนาไรน้ำนางฟ้า เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมของประเทศ ----- Research and Development of Fairy Shrimps for Industry of Thailand.
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
2
โครงการการวิจัยและพัฒนาไรน้ำนางฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมของประเทศ ----- Research and Development of Fairy Shrimps for Industry of Thailand.
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
การศึกษาการเลี้ยงและใช้ประโยชน์ไรน้ำนางฟ้าไทย� เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในจังหวัดสกลนคร ----- Culture and Utilization of Thai fairy shrimp, Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan & Mururan for Technology Transfer to Farmers in Sakon Nakhon Province
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าสิรินธรในบ่อดินสู่เกษตรกรใน จังหวัดสกลนคร ----- Research and Technology Transfer of Sirindthorn fairy shrimp (Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang, Murugan, Weekers and Dumont) Culture System in Earth Pond to Farmers in Sakon Nakhon Province
2554
22 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การใช้ข้อมูลจากเครื่องหมายพันธุกรมรเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย ----- Genetic marker information for Climbing perch culture development
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
ผลของการทำประมงด้วยลอบยืนและข่ายต่อปลาชนิดเด่นในลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง ----- Effect of bamboo trap and gillnet fisheries to dominant fish in the Lower Songkhram basin.
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
ความหลากหลายทางชีวภาพของฟองน้ำน้ำจืดในแหล่งน้ำขนาดใหญ่บริเวณภายในอำเภอพังโคน และหนองหาน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ----- Biodiversity of Freshwater Sponges from the Big Reservoirs in Sakon Nakhon Province, Thailand
2554
22 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
4
การอนุบาล การเลี้ยงและการผลิตอาหารปลาช่อนโดยใช้หอยเชอรี่เป็นแหล่งโปรตีนหลัก ----- Nursering, culturing and feed production of Striped snake-head fish (Channastriata) by used of golden apple snail as main protein source.
2553
31 ธันวาคม 2553
แล้วเสร็จ
5
โครงการอนุบาล การเลี้ยงและการผลิตอาหารปลาช่อนโดยใช้หอยเชอร์รี่เป็นแหล่งโปรตีนหลัก ----- Nursering, culturing and feed production of Striped snake-head fish (Channastriata) by used of golden apple snail as main protein source.
2552
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
6
การอนุบาล การเลี้ยงและการผลิตอาหารปลาช่อนโดยใช้หอยเชอรี่เป็นแหล่งโปรตีนหลัก ----- Nursering, culturing and feed production of Striped snake-head fish (Channastriata) by used of golden apple snail as main protein source.
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 6 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
ศึกษาสูตรอาหารสำเร็จรูปสำหรับผลิตชุดเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าในเชิงพาณิชย์ ----- The Study on Complete Feed Formula for Production of Set Kit Culture of Fairy Shrimp for A Commercial
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
ศึกษาสูตรอาหารสำเร็จรูปสำหรับผลิตชุดเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า ในเชิงพาณิชย์ ----- The Study on Complete Feed Formula for Production of Set Kit Culture of Fairy Shrimp for A Commercial
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
การสกัดแอสตาแซนทินและแคโรทีนอยด์ จากไรน้ำนางฟ้าใช้ในอุตสาหกรรม ----- Extraction of Astaxanthin and Carotenoids from Fairy Shrimp for Industry.
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
โครงการย่อยที่ 7 เทคนิคการผลิต การฟัก และการเก็บรักษาไข่แห้งไรน้ำนางฟ้า และองค์ประกอบทางเคมีของตัวอ่อนไรน้ำนางฟ้าเพื่อใช้ในเชิงการค้า ----- Technique for Production, Hatching and Storage of Fairy Shrimp Dry Cysts and Technique for Production, Hatching and Storage of Fairy Shrimp Dry Cysts and Use for Commercial Purposes.
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
5
โครงการย่อยที่ 8 ศึกษาสูตรอาหารสำเร็จรูปสำหรับผลิตชุดเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าในเชิงพาณิชย์ ----- The Study on Complete Feed Formula for Production of Set Kit Culture of Fairy Shrimp for A Commercial
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
6
โครงการย่อยที่ 8 เทคนิคการผลิต การฟัก และการเก็บรักษาไข่แห้งไรน้ำนางฟ้าและองค์ประกอบทางเคมีของตัวอ่อนไรน้ำนางฟ้าเพื่อใช้ในเชิงการค้า ----- Technique for Production, Hatching and Storage of Fairy Shrimp Dry Cysts and Chemical Composition of Fairy Shrimp Larvae Use for Commercial Purposes.
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com