รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์
 
 
kanjana tansuwanrat
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL  
  หน่วยงาน   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 6 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
ศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนวิชาสถาปัตยกรรมไทย ----- The Effectiveness Study of Thai Architecture Instruction
2556
9 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
2
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุดการเรียนรู้วิชาสถาปัตยกรรมไทย -----
2555
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
3
ทัศนะที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น ----- Vision towards Thai Vernacular Architecture Instruction
2555
30 กันยายน 2555
แล้วเสร็จ
4
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุดการเรียนรู้วิชาสถาปัตยกรรมไทย -----
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
5
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของเรือนโคราชในการอยู่แบบยั่งยืน -----
2554
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
6
การศึกษาประสิทธิผลของการใช้บันทึกการเรียนรู้วิชาสถาปัตยกรรมไทย -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น : กรณีศึกษาการออกแบบโครงสร้างไม้ของเรือนโคราช -----
2555
0000-00-00
แล้วเสร็จ
2
การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติในรายวิชาสถิติวิศวกรรม -----
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com