รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
กีรวิชญ์ เพชรจุล
 
 
kirawich petjul
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง   E-MAIL  
  หน่วยงาน   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 7 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
เทคโนโลยีชีวภาพการโคลนและผลิตรีคอมบิเนนท์โกรทฮอร์โมนต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม ----- Biotechnological Cloning and Produced Recombinant Growth Hormone accelerates the Growth of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii de Man)
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำเขื่อนลำปาว ----- Biodiversity and Conservation of Aquatic Animals for Local Tradition and Culture : Case Study on the Basin Lam Pao Dam Reservoir
2557
30 มิถุนายน 2558
แล้วเสร็จ
3
โครงการความหลากหลายพันธุกรรมของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachiumrosenbergil) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้โมเลกุลดีเอ็นเอ เทคนิค PCR-RELP -----
2550
0000-00-00
แล้วเสร็จ
4
การเลี้ยงกุ้มกร้ามกรามระบบพัฒนาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างยั่งยืน -----
2550
0000-00-00
แล้วเสร็จ
5
การปนเปื้อนของเชื้อโรคติดต่อทางอาหารและน้ำดื่มในสถานจำหน่ายอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ -----
2550
0000-00-00
แล้วเสร็จ
6
ความหลากหลายทางพันธุกรรมกุ้งก้ามกราม (Machrobrachiumrosenbergii) ในบ่อเลี้ยงของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์ -----
2550
0000-00-00
แล้วเสร็จ
7
การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของปลาหมูบริเวณเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ -----
2550
0000-00-00
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com