รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
เด่น รักซ้อน
 
 
Den Raksorn
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์ระดับ6   E-MAIL d.denday@hotmail.com  
  หน่วยงาน ออกแบบเซรามิก   FAX  
  โทรศัพท์ 044242978-9 ต่อ 3750        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 5 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการพัฒนาเนื้อดินปั้นบ้านด่านเกวียนด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การพัฒนาเคลือบขี้เถาบนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน -----
2556
11 ตุลาคม 2556
แล้วเสร็จ
3
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเตาและการเผารากุด้วยเนื้อดินด่านเกวียน แก่ผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา ----- Development and Technology Transfer of Kiln and RAKU Firing of Dan Kwian Clay for Dan Kwian Pottery Tradesman, Nakhonratchasima Province
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
4
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเนื้อดินและการเคลือบบนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน แก่ผู้ประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผาชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา ----- Development and Technology Transfer of Clay Body and Glaze on Dan Kwian Pottery for Dan Kwian Pottery Tradesman, Nakhonratchasima Province.
2553
31 ธันวาคม 2553
แล้วเสร็จ
5
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการระบายสีเคลือบ บนเครื่องปั้นดินเผาแก่นักศึกษาและผู้ประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดนครราชสีมา -----
2551
0000-00-00
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
โครงการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตกแต่งผิวดิน ด้วยเทคนิคสกาฟิโต บนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน แก่ผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การศึกษาการจัดการร้านค้าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com