รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
พิพัฒน์ อมตฉายา
 
 
Pipatana Amatachaya
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ .ดร   E-MAIL pipat_24@hotmail.com  
  หน่วยงาน วิศวกรรมเครื่องกล   FAX 044233074  
  โทรศัพท์ 044233073        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 4 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการศึกษาเชิงทดลองของการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดกลุ่มท่อในหัวพ่นไฟวัสดุพรุนแบบเม็ดกลมอัดแน่นที่ใช้แอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
โครงการคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของระบบระบายความร้อนแบบทรานสไปเรชั่นชนิดวัสดุพรุนโฟมเซลเปิดแบบแผ่นประกบ ----- Heat transfer characteristics of transpiration cooling system using the composite open-cell foam porous plates
2556
30 ตุลาคม 2556
แล้วเสร็จ
3
คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของระบบระบายความร้อนแบบทรานสไปเรชั่นด้วยวัสดุพรุนชนิดโฟมเซลเปิด -----
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
4
โครงการพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดยางพารา ----- Development of para rubber seed sheller
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
โครงการอนุรักษ์อาคารที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเก่าเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวริมฝั่งโขง จังหวัดนครพนมและเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน (สปป.ลาว)�� � ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
โครงการพัฒนาเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนชนิดวัสดุพรุนเซลลูลาร์เปิดแบบโลหะ ----- -
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
โครงการศึกษาการจ่ายอากาศแบบวงแหวนในหัวพ่นไฟชนิดวัสดุพรุนแบบใช้เชื้อเพลิงเหลว ----- Study of the annular flow of air injection on liquid porous burner
2556
30 ตุลาคม 2556
แล้วเสร็จ
4
โครงการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่โดยใช้ท่อความร้อนหน้าตัดแบนแบบสั่งชนิดวงรอบที่มี copper-nano water mixture เป็นสารทำงานสำหรับเครื่องอุ่นอากาศ ----- Waste heat recovery using a closed-loop oscillating flat heat pipe (CLOFHP) with copper-nano water mixture as working fluid for air pre-heater
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
5
การศึกษาสมรรถนะทางความร้อนของ vapor chamber ที่มีหลายส่วนควบแน่น -----
2555
0000-00-00
แล้วเสร็จ
6
โครงการการศึกษาเชิงทดลองเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบหัวพ่นไฟชนิดวัสดุพรุนโดยใช้เชื้อเพลิงเหลว ----- Experimental investigation on the heat exchanger of liquid porous burner
2555
30 กันยายน 2555
แล้วเสร็จ
7
การเพิ่มประสิทธิภาพทางความร้อนของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าด้วยการติดตั้ง vapor chamber -----
2555
30 กันยายน 2555
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com