รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
พิเชษฐ เวชวิฐาน
 
 
pichet wetwitan
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8   E-MAIL  
  หน่วยงาน สัตวศาสตร์ (Animal Science)   FAX 042734723  
  โทรศัพท์ 042734723        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 3 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมอพื้นบ้านเพื่อดูแลสุขภาพชุมชน -----
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
2
พัฒนาศักยภาพหมอพื้นบ้านเขตพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพของชุมชนแบบยั่งยืนปีที่ 2 -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
3
การจัดการปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ -----
2550
0000-00-00
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การพัฒนาสารสกัด 1-deoxynojirimycin (DNJ) จากใบหม่อนและหนอนไหมเพื่อใช้เป็น อาหารเสริมเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ----- Development of high 1-deoxynojirimycin (DNJ) extract from mulberry leaves and silk worm as functional food for lower postprandial glucose
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การศึกษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลว่านและสมุนไพรไทยในจังหวัดสกลนคร ----- WAN and Thai herbs Database Management System in Sakon Nakorn Province
2554
22 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com