รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ณรงค์ หูชัยภูมิ
 
 
Narong Huchaiyaphum
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 6   E-MAIL  
  หน่วยงาน วิศวกรรมเครื่องกล   FAX 042-772391-2  
  โทรศัพท์ 042-772393        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 8 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
วิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพารา ----- Technology transfer to manufacturing biodiesel from rubber seed
2556
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องเตรียมดินสำหรับเพาะปลูกข้าว ----- Research and Technology Development to prepare the soil for Transplant rice seedlings
2556
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
การเพิ่มมูลค่าของกลีเซอรีนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการย้อมผ้าฝ้าย -----
2555
18 มีนาคม 2556
แล้วเสร็จ
4
การศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชนกรณีศึกษาบ้านนาเชือก -----
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
5
เครื่องเตรียมดินสำหรับนาดำ -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
6
การออกแบบถังหมักก๊าซชีวภาพจากของเหลือทิ้งจากผลิตภัณฑ์จากกล้วย -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
7
การพัฒนาการใช้ระบบเชื้อเพลิงร่วมระหว่างก๊าซ LPG ร่วมกับน้ำมัน ไบโอดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซล (Development Using for Gas LPG Fuel Mixer Bio-diesel Using for Diesel Engines) -----
2551
0000-00-00
แล้วเสร็จ
8
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์จาก 4 จังหวะเป็นเครื่องยนต์ 6 จังหวะ สำหรับเครื่องยนต์ในรถประหยัดน้ำมัน(A Development and of 4 Stroke Engine to 6 Stroke Engine for Econo) -----
2550
0000-00-00
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารครบส่วนหมักด้วยเครื่องบรรจุถังอาหารครบส่วนหมักสำหรับโค ----- Technology transfer to food packing machine complete the fermentation tank full of fermented food for cattle
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
2
การปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว โดยติดตั้งกล่องปรับแต่งสัญญาณ ECU เพื่อควบคุมการใช้เชื้อเพลิง ----- Electronic control unit (ECU) for control using fuel in single cylinder diesel engine
2553
31 มีนาคม 2554
แล้วเสร็จ
3
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการประลองวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
4
ชุดปักนาดำแบบติดตามรถไถนาเดินตาม -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com