รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
สุมินทร เบ้าธรรม
 
 
Sumintorn Baotham
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์   E-MAIL sumintorn@hotmail.com  
  หน่วยงาน บริหารธุรกิจ   FAX -  
  โทรศัพท์ 081 261 6585        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 8 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
ทุนทางสังคมการยอมรับจากสังคมภายนอกและความเข้มแข็งของสถาบันการเงิน มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ----- -
2557
0000-00-00
แล้วเสร็จ
2
การบริหารจัดการขยะรีไซเคิล ด้วยระบบสหกรณ์ชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ----- Recycle Waste Management by Community Cooperative System in Sakhon-nakorn Province Area
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
3
ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกำลังใจและการพัฒนาตนเองที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -----
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
4
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าของงานความผูกพันในวิชาชีพและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย -----
2555
22 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
5
โครงการผลกระทบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กร: เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎในกลุ่มภาคอีสาน กับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ----- Effects of Job Satisfaction on Organizational Commitment : Comparison Between Employees of Rajabhat University in Isan Group and Rajamanagala University of Technology Isan
2555
22 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
6
ความสำเร็จในอาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย : ผลกระบทบที่เกิดจากการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาและความพึงพอใจในอาชีพ -----
2554
12 มกราคม 2555
แล้วเสร็จ
7
การรับรู้ถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรความพึงพอใจในการทำงานความผูกพันต่อองค์กรและความตั้งใจที่จะลาออกจากงานโดยสมัครใจของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอธัญบุรี -----
2554
12 มกราคม 2555
แล้วเสร็จ
8
Effects of Self-Governance on Self-Reputation of CPAs in Thailand -----
2552
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจ และความภักดีในตราสินค้า กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์เสื่อของกลุ่มแม่บ้านบ้านแร่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ----- Value Added Products on Customer Satisfaction and Brand Loyalty Case study: The Reed Mat of Ban Rae village Tambol Rae A Phangkhon District Sakon Nakhon Province.
2556
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com