รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ศิริพร สารคล่อง
 
 
Siriporn Sarnklong
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์   E-MAIL Sarnklong@hotmail.com  
  หน่วยงาน สัตวศาสตร์ (Animal Science)   FAX 046771460  
  โทรศัพท์ 042771440        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 5 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองในรูปแบบการให้อาหารที่แตกต่างกันในเขตจังหวัดสกลนคร ----- The Economic Cost and Profit in Rearing Native Pigs under the Different Feeding Patterns in Sakon Nakhon Province
2555
22 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
2
การศึกษาหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสุกรพื้นเมืองบ้านโนนประดู่ โนนกุง โนนกุงพัฒนา จังหวัดสกลนคร -----
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
3
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
4
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะทรัพยากณธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร -----
2552
0000-00-00
แล้วเสร็จ
5
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกกรุงเขมาเชิงธุรกิจ ----- Feasibility Study of Cissampelos parreira Linn. for Business
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การถอดบทเรียนการปลูก และดูแลรักษาหมากเม่า เพื่อการผลิตวัตถุดิบหมากเม่าอย่างมีคุณภาพ ----- The Best Cultural Practice of Mao (Antidesma spp ) from Mao Party Network Lesion Learn
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
การถอดบทเรียนการปลูก และดูแลรักษาหมากเม่า เพื่อการผลิตวัตถุดิบหมากเม่าอย่างมีคุณภาพ ----- The Best Cultural Practice of Mao (Antidesma spp ) from Mao Party Network Lesion Learn
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
4
รูปแบบการใช้ประโยชน์จากสบู่ดำในชุมชน ----- Model of Jatropha (Jatropha aurcas linn) Utilisation in Local Community
2556
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
5
ผลของอายุและน้ำหนักตัวเมื่อเข้าผสมพันธุ์ครั้งแรกต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของสุกรสาวพื้นเมือง ในภาคตะวันออกเฉียง เหนือของประเทศไทย ----- Effect of Age and body weight at First Mating on Subsequence Reproductive Performance and Economic Return of Native Gilts in the North-East of Thailand
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
6
การพัฒนาแผนกลยุทธ์หมากเม่าในจังหวัดสกลนคร ----- Development of Strategic Plan for Mak Mao in Sakonnakhon.
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
7
การศึกษาต้นทุนการเลี้ยงโคลูกผสมชาร์โรเล่ย์ในระบบการผลิตโคต้นน้ำสำหรับเข้าขุน ----- Study of the crossbred Charolais Production Costs in pre-fattening beef producing system
2553
31 มีนาคม 2554
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com