รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
โอสถ คนซื่อ
 
 
OSOT KHONSUE
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์   E-MAIL mechanical1974@hotmail.com  
  หน่วยงาน วิศวกรรมเครื่องกล   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 4 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
ศึกษาการนำไอเสียกลับมาเผาไหม้เพื่อประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะขนาดเล็ก -----
2556
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
11.Study on the Liquid Cooling System with Thermoelectric for Personal Computer -----
2552
0000-00-00
แล้วเสร็จ
3
การศึกษาระบบระบายความร้อนโดยใช้ของเหลวร่วมกับเทอร์โมอิเล็กตริคสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ----- A Study on The Liquid Cooling System with Thermoelectric for Personal Computer
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
4
12. การศึกษาพลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยการเพิ่มความเข้มแสงอาทิตย์ -----
0000-00-00
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
เครื่องอบแห้งปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชน ----- organic fertilizer fumigator compressesDryer for build the stability of community economy
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com