รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ปกรณ์ พัฒนานุโรจน์
 
 
Pakron Pattananurote
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์ระดับ 6   E-MAIL p02_patta@hotmail.com  
  หน่วยงาน วิศวกรรมไฟฟ้า   FAX 042-734723  
  โทรศัพท์ 081-6605126        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 3 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
แนวทางอนุรักษ์และพัฒนาอาคารเก่าริมแม่น้ำโขง บริเวณชุมชนเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย ----- Old buildings and conservation guidelines developed Mekong riverside . City area community Chiang Khan , Loei province
2554
22 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
2
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณเมืองเก่า จังหวัดสกลนคร ----- Architecture Conservations and Adjust city Environment for Encourage the Tourism city old area , Sakon Nakhon .
2553
31 มีนาคม 2554
แล้วเสร็จ
3
โครงการออกแบบบ้านพักอาศัยต้นทุนต่ำ เพื่อการประหยัดพลังงาน ----- Money and Energy Saving in House sing Design .
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การอนุรักษ์อาคารที่ทรงคุณค่าที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าแร่ จ.สกลนคร ----- Conservation of valuable plant. That have been influenced by French architecture. To promote tourism. Ban Tha Rae Sakon Nakhon.
2556
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com