รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ร่วมฤดี พานจันทร์
 
 
Ruamruedee Panchan
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4   E-MAIL ruamruedee@hotmail.com  
  หน่วยงาน   FAX 042771460  
  โทรศัพท์ 042771440        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 2 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการขนาดช่องตาข่ายที่เหมาะสมในการทำประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำอูนจังหวัดสกลนคร ----- Desirable Mesh Size for the Gillnet Fisheries in Nam Oun Reservior, Sakon Nakhon Province.
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
2
โครงการขนาดช่องตาข่ายที่เหมาะสมในการทำประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำอูนจังหวัดสกลนคร -----
2551
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
ความหลากหลายของทรัพยากรประมง และการจัดการทรัพยากรประมงแบบชุมชนมีส่วนร่วมในอ่างเก็บน้ำห้วยหวด : อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ----- Diversity of Fisheries resource and co-management in wetland of Huay Houd Reservoir , Sakon Nakhon Province
2556
30 กันยายน 2556
แล้วเสร็จ
2
การศึกษาการเลี้ยงและใช้ประโยชน์ไรน้ำนางฟ้าไทย� เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในจังหวัดสกลนคร ----- Culture and Utilization of Thai fairy shrimp, Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan & Mururan for Technology Transfer to Farmers in Sakon Nakhon Province
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
ผลของการทำประมงด้วยลอบยืน และข่ายต่อปลาชนิดเด่นในลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง ----- Effect of bamboo trap and gillnet fisheries to dominant fish in the Lower Songkhram basin.
2554
30 กันยายน 2555
แล้วเสร็จ
4
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าสิรินธรในบ่อดินสู่เกษตรกรใน จังหวัดสกลนคร ----- Research and Technology Transfer of Sirindthorn fairy shrimp (Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang, Murugan, Weekers and Dumont) Culture System in Earth Pond to Farmers in Sakon Nakhon Province
2554
22 มกราคม 2556
แล้วเสร็จ
5
ผลของพืชสมุนไพรต่อการยับยั้งแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila ที่ก่อให้เกิดโรคในปลาดุกลูกผสม ----- Effect of Medicinal Plant Inhibitory Aeromonas hydrophila in Hybrid Catfish
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
6
โครงการผลของพืชสมุนไพรต่อการยับยั้งแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila ที่ก่อให้เกิดโรคในปลาดุกลูกผสม -----
2551
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com