รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ราตรี พระนคร
 
 
Ratree Pranakhon
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง -   E-MAIL ratree.rp@hotmail.com  
  หน่วยงาน พืชศาสตร์   FAX 042 771460  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 5 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกกรุงเขมาเชิงธุรกิจ ----- Feasibility Study of Cissampelos parreira Linn. for Business
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดจากใบกฤษณา (Aquilaria sinensis) ----- Anti-hyperglycemic activities of Aquilaria sinensis leaf extracts
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
การใช้เทคนิค RAPD ในการหาความสัมพันธ์ของกล้วยไม้ท้องถิ่น ----- Genetic relationship of Native Orchid based on RAPD analysis
2553
30 สิงหาคม 2554
แล้วเสร็จ
4
โครงการใช้เทคนิค RAPD ในการหาความสัมพันธ์ของกล้วยไม้ท้องถิ่น ----- Genetic relationship of Native Orchid based on RAPD analysis
2552
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
5
โครงการใช้เทคนิค RAPD ในการหาความสัมพันธ์ของกล้วยไม้ท้องถิ่น -----
2551
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การศึกษาคุณลักษณะประจำพันธุ์ของเม่าเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางพันธุกรรมของเม่า ----- Varietal characteristics of Mao(Anidesma spp.) for product development
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
2
การศึกษาคุณลักษณะประจำพันธุ์ของเม่าเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางพันธุกรรมของเม่า ----- Varietal characteristics of Mao(Anidesma spp.) for product development
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com