รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
สุทัศน์ ยอดเพ็ชร
 
 
Mr. suthad yodpeth
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง ผ้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7   E-MAIL suthad@rmuti.ac.th  
  หน่วยงาน วิศวกรรมอุตสาหการ   FAX 044- 272098  
  โทรศัพท์ 044-272098        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 3 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการการพัฒนาเครื่องหั่นสมุนไพรขนาดเล็กสำหรับชุมชน ----- Development of the Small Side Slide herb Machine for Community
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องหั่นกาบมะพร้าว ----- RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE COCONUTDEHUSKING MACHINE
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
3
ศึกษาเทคนิคการขึ้นรูปอลูมิเนียมแผ่นด้วยกรรมวิธี Spinning -----
2550
0000-00-00
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องหั่นสมุนไพรสำหรับทำสมุนไพรอบผิว ----- RESEARCH AND TRANFER TECHNOLOGY TO SLICE MACHINE FOR HERBS USED MEDICINALLY
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com