รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
อารยา อึงไพบูลย์กิจ
 
 
ARAYA EUNGPAIBOONKIT
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์   E-MAIL araya_eung@hotmail.com  
  หน่วยงาน การจัดการ   FAX  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 6 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การพัฒนาศักยภาพตามความต้องการของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสุรินทร์ -----
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
2
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ระบบสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
พฤติกรรมการออมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ -----
2554
30 กันยายน 2554
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4
โครงการการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ -----
2553
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
5
โครงการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ต่อการจัดการสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ -----
2552
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
6
ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ -----
2551
30 กันยายน 2551
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยเชิงบูรณาการแบบองค์รวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสุรินทร์ ----- THE INTEGRATION CURRICULUM DEVELOPMENT FOR ENHANCE COMPETENCE HOLISTICALLY INTEGRATIVE RESEARCHERS OF LEARNING SUBSTANCE GROUP BASIC EDUCATION SCHOOL IN SURIN PROVINCE
2556
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
โครงการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ----- A CURRICULUM DEVELOPMENT FOR ENHANCE RESEARCHER COMMUNITY COMPETENCY FOR SUFFICIENCY ECONOMY NETWORK FOR SOUTH ISAN AREA
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
3
โครงการปัจจัยทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจบริโภคข้าวเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุรินทร์ -----
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
4
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านสู่ความสำเร็จ เพื่อยกระดับให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านที่มีระดับการบริหารงาน AA ในจังหวัดมหาสารคาม -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
5
โครงการการประยุกต์หลักการจัดการธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
6
แนวทางการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสุรินทร์ -----
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
7
โครงการประยุกต์คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ -----
2554
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
8
การประยุกต์คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ----- The Applicability of the Royal Sufficiency Economy Small and Medium Entrepreneurial Characteristics for New Entrepreneur Creation
2554
30 กันยายน 2554
อยู่ระหว่างดำเนินการ
9
ปัจจัยเชิงสาเหตุของผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ----- Causal Factors of Productivity of Teachers in Rajamangala University of Technology
2553
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
10
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีไทยสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ----- A Curriculum Development on Thai way of life Sufficiency Economy Life and living on Course for Rajamagala University of Technology Isan, Surin Campus Students.
2553
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com