รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
สุพรรณ สุดสนธิ์
 
 
Dr.SUPHAN SODSOON
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   E-MAIL suphan_sodsoon@hotmail.com  
  หน่วยงาน เทคโนโลยีอุตสาหการ   FAX 043 813170  
  โทรศัพท์        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 1 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การคิดต้นทุนตามกิจกรรมผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังและการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการประเมินทางเลือกเส้นทางการขนส่งในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ไปยังประเทศจีน -----
2554
21 ธันวาคม 2555
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปกระถางต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชน �� ----- The Development of Extrusion Flowerpot Made of Agricultural Waste in The Community.
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
ภาพลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ในมุมมองของนักศึกษา ----- The image of Agro Industrial Technology faculty under Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus in considering of students
2557
30 ธันวาคม 2557
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com