รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ราชันย์ วงษ์ทวี
 
 
Mr.RACHAN VONGTAVEE
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์   E-MAIL rachan16@hotmail.com  
  หน่วยงาน เทคโนโลยีอุตสาหการ   FAX 043-812583  
  โทรศัพท์ (043) 812583        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 3 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลโดยใช้ฟางข้าวเป็นเชื้อเพลิง ----- Development and Technology Transfer Biomass Burner Using Rice Straw as Fuel
2556
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
2
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องมือสำหรับลดปริมาณการใส่ปุ๋ยในไร่มันสำปะหลัง ----- Development and Technology Transfer of Machine for Reducing the Amount of Adding Fertilizers in the Cassava Farm
2555
0000-00-00
แล้วเสร็จ
3
เครื่องอบแห้งปลาร้าบองอนามัย -----
2550
0000-00-00
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องทักษะการสื่อสารภาษาสัญลักษณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ อายุ 10-13 ปี ----- Development of Computer-Assisted Instruction on communication Skills Through Symbol Language Used in Everyday Life for Cognitive-Impaired Students Aged 10-13 Years
2556
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
2
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กออทิสติกโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม เรื่องการประสมคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หมวดคำกิริยา ----- Development Computer-Assisted Instruction for Autistic Children in Cooperation with Their Parent on Word Combination in Daily Life : Action Verb Category
2555
11 ตุลาคม 2556
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 1 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการย่อยที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอัดเม็ดอาหารปลาจากมันสำปะหลังแบบพึ่งตนเอง ----- TECHNOLOGY TRANSFER OF FISH TABLETED COMPRESSOR ON SELF DEPENDENDENCE
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com