รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
จักรกฤษณ์ เยรัมย์
 
 
Mr.JAKRIT YAERAM
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   E-MAIL Jakrit.ya@rmuti.ac.th  
  หน่วยงาน วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์   FAX 0-4381-2583  
  โทรศัพท์ 085-853-2424        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 6 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมันสำปะหลังเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางปศุสัตว์และประมง ----- The Utilization of Biotechnology to Enhance Production and Quality of Cassava for Livestock and Fishery Production
2555
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมันสำปะหลังเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางปศุสัตว์และประมง ----- The Utilization of Biotechnology to Enhance Production and Quality of Cassava for Livestock and Fishery Production
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
3
แนวทางแก้ไขน้ำเชื้อสุกรคุณภาพต่ำอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน -----
2554
10 ตุลาคม 2555
แล้วเสร็จ
4
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมันสำปะหลังเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางปศุสัตว์และประมง ----- The Utilization of Biotechnology to Enhance Production and Quality of Cassava for Livestock and Fishery Production
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
5
โครงการเลี้ยงสุกรตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
6
การพัฒนาระบบการเลี้ยงสุกรแบบปล่อยแปลง -----
2550
0000-00-00
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
การแก้ไขปัญหาผสมไม่ติดและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์โคด้วยเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มการผลิตโคนมอย่างยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย ----- Resolving Infertility and Enhancing Reproductive Efficiency of Dairy Cows Using Reproductive Biotechnology for Sustainable Production in Small Holder Farmers
2557
3 มิถุนายน 2558
แล้วเสร็จ
2
การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการสืบพันธุ์โคนมแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มการผลิตอย่างยั่งยืนของสมาชิกสหกรณ์โคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ----- Research and Technology Transfer to Integrated Reproductive Managements of Dairy Cows for Increasing Sustainable Production of Member of The Upper Northeast Dairy Co-operative
2556
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
3
การผลิตตัวอ่อน แช่แข็ง และการย้ายฝากตัวอ่อนกระบือด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ ----- Embryo Production Embryo Freezing and Embryo Transfer of Buffalos Using Reproductive Biotechnology
2556
30 กันยายน 2557
ยกเลิกโครงการ (ระบุหมายเหตุ)
4
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสืบพันธุ์กระบือและโคพื้นเมืองไทยแบบบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์อย่างยั่งยืน และการสร้างเครือข่ายเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ----- Research and Technology Transfer to Intebrated Reproductive Managements for Sustainable Production and Expansion of Buffalos and Thai Native Cattle and Small Holder Farmers Networking in the Northeast of Thailand
2555
11 ตุลาคม 2556
แล้วเสร็จ
5
การประยุกต์ใช้การเจริญเติบโตทดเเทนในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ในเเพะพื้นเมืองไทยของเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ----- Application of compensatory growth for reproductive improvement in Thai-native goats of small holder farmer in the north east Thailand
2555
11 ตุลาคม 2556
แล้วเสร็จ
6
การใช้เทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อนและการแช่แข็งตัวอ่อนเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์โคพื้นเมืองของเกษตรกรรายย่อย ----- Embryo Transfer and Embryo Freezing Technology for Conservation and Multiplication of Thai Native Cattle in Small Holder Farmers
2555
11 ตุลาคม 2556
แล้วเสร็จ
7
กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์เชิงบูรณาการในกระบือของเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ----- Integrated of strategies enhance reproductive performance in buffaloes of small holder farmers in the northeast Thailand
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
8
กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์เชิงบูรณาการในกระบือของเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ----- Integrated of strategies enhance reproductive performance in buffaloes of small holder farmers in the northeast Thailand
2554
10 ตุลาคม 2555
แล้วเสร็จ
9
การแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในโคเนื้อระยะแรกคลอดเชิงบูรณาการของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ----- Integrated resolving problems in postpartum beef cattle infertility of member in northeast of Thailand
2553
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
10
โครงการพัฒนาลักษณะทางการสืบพันธุ์และการให้ผลผลิตของสุกรป่า -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
11
โครงการพัฒนาลักษณะทางการสืบพันธุ์และการให้ผลผลิตของสุกรป่า -----
2551
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 0 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com