รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
อรวรรณ รักสงฆ์
 
 
Orawan Raksong
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8   E-MAIL Orawan_Raksong@yahoo.com  
  หน่วยงาน เทคโนโลยีการผลิตพืช   FAX 043 - 812658  
  โทรศัพท์ 043 – 812658        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 4 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านหนองอีดุม ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ----- The Participatory Learning Process of Resuscitate of Growing Mulberry Feeds on Sufficiency Economy in Knongaedum Village, Srisomdet Community, Somdet District, Kalasin Province.
2557
28 กันยายน 2558
แล้วเสร็จ
2
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านหนองช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ----- The participatory learning process for resuscitate and develop of growing mulberry feeds on sufficiency economy in Knongchang village Samchai district Kalasin province.
2556
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
3
วิจัยและพัฒนาพันธุ์สบู่ดำเพื่อการเพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม (The Research and Development of physic Nut for high Yield by Polyploidy) -----
2551
0000-00-00
แล้วเสร็จ
4
ผลของปุ๋ยอินทรีย์บางชนิดและปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของคำฝอย (Carthamus tinctorius) -----
2550
0000-00-00
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การทำเกษตรพื้นที่หนึ่งไร่ ได้เงินหนึ่ง แสนบาท ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านดงหวาย ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ----- The Participatory Learning Process of doing agricultural 1 rai get hundred thousands baht follow sufficient economy in Dongwai Village community Tumbol Khoksombun Kamalasai District Kalasin Province
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การทำเกษตรพื้นที่หนึ่งไร่ ได้เงินหนึ่ง แสนบาท ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านดงหวาย ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ----- The Participatory Learning Process of doing agricultural 1 rai get hundred thousands baht follow sufficient economy in Dongwai Village community Tumbol Khoksombun Kamalasai District Kalasin Province
2557
28 กันยายน 2558
แล้วเสร็จ
3
การพัฒนาโมเดลระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการทำนาข้าว สำหรับยุวเกษตรกรในประเทศไทย ----- THE DEVELOPMENT OF MODEL E-LEARNING OF THE FARMING OF RICE FOR YONG FARMER IN THAILAND.
2556
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
4
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อผลิตข้าวเหลือง 11 ปลอดสารพิษ บ้านโคกล่าม ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ----- The Participatory Learning Process of Leaung Rice 11 Production without Toxic Substance in Khoklam Village Kamalasai District Kalasin Provice.
2556
30 กันยายน 2557
แล้วเสร็จ
5
การกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อผลิตข้าวเหลือง 11 ปลอดสารพิษ บ้านโคกล่ามตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ----- The Participatory Learning Process fo Leaung Rice 11 Production without Tozic Substance in Khoklam Village Kamalasai District Kalasin Provice
2555
11 ตุลาคม 2556
แล้วเสร็จ
6
ประสิทธิภาพของเชื้อราเวสิคิวลาร์ อาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ในดินทรายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ----- Effectiveness of Vesicular Arbuscular Mycorrhizal Fungi onGrowth and Yield of Cassava CV Kasetsat 50 Grown on Sandy Soil inKalasin Province
2553
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
7
ประสิทธิภาพของเชื้อราเวสิคิวลาร์ อาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ในดินทรายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ----- Effectiveness of Vesicular Arbuscular Mycorrhizal Fungi onGrowth and Yield of Cassava CV Kasetsat 50 Grown on Sandy Soil inKalasin Province
2552
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
8
การพัฒนาโมเดลระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการทำนาข้าว สำหรับยุวเกษตรกรในประเทศไทย ----- THE DEVELOPMENT OF MODEL E-LEARNING OF THE FARMING OF RICE FOR YONG FARMER IN THAILAND.
0000-00-00
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 4 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการย่อยที่ 3 การทดสอบองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของสายพันธุ์สบู่ดำที่เกิดจากการเพิ่มชุดโครโมโซมที่มีอายุ 2 – 4 ปี ใน 3 สภาพพื้นที่ ----- Yield Components and Yield Trial of the 2 – 4 Years Old Polyploid Lines of Physic Nut in the 3 Locations.
2556
0000-00-00
ยกเลิกโครงการ (ระบุหมายเหตุ)
2
โครงการย่อยที่ 3 การทดสอบองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของสายพันธุ์สบู่ดำที่เกิดจากการเพิ่มชุดโครโมโซมที่มีอายุ 2 – 4 ปี ใน 3 สภาพพื้นที่ ----- Yield Components and Yield Trial of the 2 – 4 Years Old Polyploid Lines of Physic Nut in the 3 Locations.
2555
11 ตุลาคม 2556
แล้วเสร็จ
3
โครงการย่อยที่ 3 การทดสอบองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของสายพันธุ์สบู่ดำที่เกิดจากการเพิ่มชุดโครโมโซมที่มีอายุ 2 – 4 ปี ใน 3 สภาพพื้นที่ ----- Yield Components and Yield Trial of the 2 – 4 Years Old Polyploid Lines of Physic Nut in the 3 Locations
2554
10 ตุลาคม 2555
แล้วเสร็จ
4
โครงการย่อยที่ 3 โครงการวิจัยและพัมนาพันธุ์สบู่ดำเพื่อการเพิ่มผลผลิตโดยวิธีการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม (polyploidy) -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com