รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์
 
 
Mrs.Rachadaporn Pinrattananont
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ8   E-MAIL nok_2104@hotmail.com  
  หน่วยงาน   FAX  
  โทรศัพท์ 044-248116        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 5 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ----- The factors have effective of successful in education for the graduate of Information System field in Rajamangala University of Technology Isan
2553
31 มีนาคม 2554
แล้วเสร็จ
2
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมของนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน -----
2553
30 กันยายน 2553
แล้วเสร็จ
3
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี รุ่นที่ 1-5 ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
4
ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศเข้าทำงานของหน่วยงานภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม -----
2550
0000-00-00
แล้วเสร็จ
5
การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการสินทรัพย์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(Using Information System for Management the Asset : Case Study of Rajamangala University of Technology ISAN) -----
2550
0000-00-00
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จังหวัดนครราชสีมา : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาภูมิปัญญา อาชีพปักธงชัย ----- -
2557
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
2
การรับรู้ในตำแหน่งของคณะบริหารธุรกิจและความตั้งใจศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจังหวัดนครราชสีมา -----
2556
0000-00-00
แล้วเสร็จ
3
การศึกษาความต้องการของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จังหวัดนครราชสีมา ในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ -----
2555
18 เมษายน 2556
แล้วเสร็จ
4
โครงการวิจัยในชั้นเรียน สาขาระบบสารสนเทศ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน -----
2552
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 1 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการย่อยที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 -----
2552
30 กันยายน 2552
แล้วเสร็จ
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com