รายละเอียดโครงการวิจัย
 
               
 
'; } else { echo '' . $info . ''; } ?>
 
   
 
ชาญณรงค์ ชมนาวัง
 
 
Mr.Channarong Chomnawang
 
 
ข้อมูลนักวิจัย
  ตำแหน่ง อาจารย์   E-MAIL channarongchomnawang@yahoo.com  
  หน่วยงาน เทคโนโลยีอุตสาหการ   FAX 043-812972 และ 043-815109  
  โทรศัพท์ 043-811128        
               
โครงการวิจัยทั้งหมด(หัวหน้าโครงการ)
  สรุปจำนวนโครงการหลักทั้งหมด 4 โครงการ      
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
การพัฒนาปลาร้าจากโครงปลานิล ----- Development of fermented fish paste from tilapia frame
2556
25 มีนาคม 2557
แล้วเสร็จ
2
ผลของสภาวะที่ใช้ในการหมักต่อคุณภาพของน้ำปลาที่ผลิตจากโครงปลานิล ----- Effect of fermentation conditions on fish sauce quality produced from tilapia frame by-product
2556
26 มีนาคม 2557
แล้วเสร็จ
3
ผลของสภาวะการผลิตต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีกายภาพและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์เต้าหู้แห้งจากกากถั่วเหลือง ----- Effect of processing conditions on physicochemical and textural properties changes of dried tofu product from soybean meal
2555
10 ตุลาคม 2555
แล้วเสร็จ
4
สมบัติทางเคมีกายภาพของโปรตีนและลักษณะเนื้อสัมผัสของเจลโปรตีนที่สกัดจากโครงปลานิลที่ผ่านการแล่ระหว่างการละลายด้วยกรดและด่างการเกิดเจลและการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง -----
2552
21 ธันวาคม 2555
แล้วเสร็จ
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด(ผู้ร่วมโครงการ)          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
View
1
ไมโครเอนแคปซูเลชันเครื่องดื่มไซเดอร์จากผลมะนาวโห่โดยวิธีโฟมแเมท ----- Microencapsulation of cider beverage from Karanda (Carissa carandas Linn.) on foam-mat drying
2558
21 กันยายน 2558
แล้วเสร็จ
2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนโปรตีนและแคลเซียมสูงจากส่วนเหลือใช้ของปลานิล ----- Development of High-Protein and High-Calcium Fermented-Rice Noodle from Tilapia By-products.
2558
0000-00-00
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวดำเพาะงอกเสริมแคลเซียมจากระดูกปลานิล ----- Development of Yoghurt Ice Cream from Germinated Black Sticky Rice Supplemented with Calcium from Tilapia Fish Bone
2558
19 พฤษจิกายน 2558
แล้วเสร็จ
4
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากข้าวเหนียวดำเพาะงอก ----- Product Development of Drinking yoghurt from Germinated Sticky Black Rice
2557
4 กุมภาพันธ์ 2558
แล้วเสร็จ
5
การศึกษาสภาวะที่ใช้ในการสกัดแคลเซียมจากกระดูกปลานิล ----- Study of Calcium extraction condition from tilapia fish bones
2556
29 สิงหาคม 2557
แล้วเสร็จ
6
ผลของกรรมวิธีการสกัดโครงปลานิลเพื่อผลิตซุปปลาสกัดพร้อมดื่ม ----- Effect of tilapia frame extraction processes to producing ready to drink fish soup
2556
19 มีนาคม 2557
แล้วเสร็จ
7
การประยุกต์ใช้น้ำสกัดชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ----- Application of bio-extracts for increasing agricultural productivity
2555
11 ตุลาคม 2556
แล้วเสร็จ
8
ลักษณะเด่นของข้าวเหนียวเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ใช้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ----- The Dominant Feature of Khao Wong Glutinous Rice Kalasin Province for Geographical Indications
2553
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
 
               
รายละเอียดโครงการวิจัยกรณีโครงการชุด
  สรุปจำนวนโครงการชุดทั้งหมด 1 โครงการ          
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ
วันเดือนปีที่เสร็จ
สถานะภาพ
view
1
โครงการย่อยที่ 6 คุณลักษณะของแป้งและสตาร์ชจากมันสำปะหลัง ที่ผ่านการหมักโดยใช้แลคติคแอซิดแบคทีเรีย และการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร ----- Characterization of fermented flour and starch from cassava using lactic acid bacteria and its utilization in food industry
2554
30 กันยายน 2554
แล้วเสร็จ
 
               
   
               
Copyright © 2014 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 744 ถนน.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 044-233064 E-mail. rdrmuti@gmail.com